Par 2019.gadā paveikto ūdenssaimniecībā

Novembrī veiksmīgi pabeigts 2017. gada 30. novembrī noslēgtais būvdarbu līgums par kanalizācijas un ūdensapgādes tīklu izbūvi Smiltenes aglomerācijā. Būvdarbus labā kvalitātē un līgumā paredzētajos termiņos veica firma SIA “Woltec”.

SIA “Smiltenes NKUP” saka paldies par labi paveiktu darbu un sadarbību ikvienam, kas bija iesaistīts šī projekta realizācijā. Īpaši SIA “Woltec” komandai un būvdarbu vadītājiem Egilam Stošam un Ģirtam Skujiņam, firmai SIA”Būvuzraugi LV” būvuzraugam Ivo Rozentālam, un būvprojekta izstrādājam SIA “Firma L4” autorei Maijai Ozoliņai.

Līguma ietvaros tika izbūvētas 6 kanalizācijas sūkņa stacijas (Līgo/Kalnamuižā, Lazdu, Zaķu, Raiņa, Ceriņu un Krasta ielās), izbūvēti jauni kanalizācijas tīkli 17 ielās (Raiņa, Ceriņu, Līvu, Drandu, Līkās, Cēsu, Priežu, Lazdu, Zaķu, Mazā Jaunā, Augstā, Cērtenes, Valmieras, Ābeļu, Kalēju, Krasta, Līgo ielās un Kalnamuižā) un jauni ūdensapgādes tīkli 15 ielās (Raiņa, Ceriņu, Drandu, Līkās, Cēsu, Priežu, Lazdu, Zaķu, Mazā Jaunā, Augstā, Cērtenes, Valmieras, Ābeļu, Kaleju un Krasta ielās). Kopumā tika izbūvēti  8 421,65 metri jaunu kanalizācijas tīkli un 5374,03 metri jauni ūdensapgādes tīkli. Projekta rezultātā vismaz 430 Smiltenes aglomerācijā dzīvojošiem iedzīvotājiem ir radītas iespējas pievienoties centralizētai kanalizācijas un ūdensapgādes sistēmai.

Smiltenes ūdenssaimniecības un kanalizācijas tīklu paplašināšanas 3. kārtas projekta mērķis ir kanalizācijas tīklu pieejamības nodrošināšana Smiltenes aglomerācijas robežās, vides piesārņojuma samazināšana un kanalizācijas tīklu kvalitātes uzlabošana.

Projekta sadzīves kanalizācijas daļa tika finansēta ar Kohēzijas fonda SAM 5.3.1. un SIA “Smiltenes NKUP” finansējumu, savukārt ūdensapgādes paplašināšana tika finansēta ar Smiltenes novada domes atbalstu.

Projekta kopējās izmaksas ir 2 440 169,55 eiro, no kuriem 910 440,00 eiro līdzfinansē ar Eiropas savienības Kohēzijas fonda atbalstu.

 

No 2020.gada stāsies spēkā jauni decentralizētās kanalizācijas apsaimniekošanas noteikumi, kas paredz katram īpašniekam savu bedri reģistrēt, tām obligāti būs jābūt hermētiskām un bez noplūdes riskiem.

Pamatojoties uz  Ministru kabineta 2017. gada 27. jūnija noteikumiem Nr.384 „Noteikumi par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu”, un Smiltenes novada Domes 2019. gada 27. marta saistošajiem noteikumiem (Nr. 5/19), kas paredz decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas, uzskaites un kontroles kārtību tiem novada iedzīvotājiem, kuri dzīvo Smiltenes novadā un iekļaujas administratīvo teritoriju pilsētas un ciemu robežās jāreģistrē sava decentralizētā kanalizācijas sistēma. Visērtāk to izdarīt Smiltenes NKUP mājas lapā  šeit – https://smiltenesnkup.lv/?page_id=3629 . Šie noteikumi attiecas uz nekustamajiem īpašumiem, kuri nav pieslēgti centralizētai kanalizācijas sistēmai un notekūdeņu savākšanai vai attīrīšanai izmanto rūpnieciski izgatavotas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, hermētiskus krājrezervuārus un septiķus un kuri atrodas Smiltenes pilsētā un sekojošos ciemos: Bilskā, Mēros, Blomē, Vidzemē, Grundzālē, Launkalnē, Saltupos, Silvā, Palsmanē, Kalnamuižā, Brutuļos. Noteikumi neattiecas uz lauku viensētām, kuras neatrodas iepriekš minētajos ciemos un netiek piemēroti īpašumiem Rauzā, Vizlā, Aumeisteros, Ilgās, Kamaldiņās.