Ūdensapgāde un kanalizācija

SIA Smiltenes NKUP nodarbojas ar dzeramā ūdens ieguvi, attīrīšanu un piegādi patērētājiem- privātmājām, daudzdzīvokļu mājām, privātajiem uzņēmumiem un ražošanas uzņēmumiem.

IMG_4790Smiltenē ūdens tiek ņemts no piecām dziļurbuma akām, kuru dziļums ir no 150 līdz 200 metriem. No akām ūdeni ar sūkņiem padod uz ūdens atdzelžošanas staciju. Caurplūdes filtros ūdeni attīra. Attīrīto ūdeni uzkrāj rezervuāros no kurienes ūdens tiek padots ar sūkņiem pilsētas ūdensvada sistēmā. Izbūvētās ielu ūdensvadu sistēmas kopgarums ir 8,2 km Sevišķi pēdējos gados ir paplašināti ielu ūdensvadu tīkli un izbūvēta jauna ūdens atdzelžošanas stacija, piesaistot ES līdzfinansējumu. Smiltenes aglomerācijā vien ir ūdensvads gandrīz 30 km garumā.

No 2009. gada 1. jūlija, teritoriālās reformas rezultātā, kad Smiltenes novadam pievienojās septiņi pagasti, uzņēmums nodrošina ar centralizēto ūdensapgādi un notekūdeņu novadīšanu arī Grundzāles un Bilskas pagasta Bilskas un Mēru ciemu iedzīvotājus un tur esošās iestādes un uzņēmumus. Ar 2012. gada jūliju arī Blomes, Palsmanes un Variņu pagastos. No 2014. gada 1. janvāra sniedzam pakalpojumus arī Launkalnes pagasta Launkalnes ciemā.

Saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu noteikts, ka Latvijā pēc 2021. gada pašvaldību vēlēšanām  tiek apvienoti Smiltenes, Apes un Raunas novadi. Pēc teritoriālās reformas jaunā administratīvās teritorija ir Smiltenes novads un tās administratīvais centrs – Smiltenes pilsēta.

No 2022. gada 1. janvāra, kad teritoriālās reformas rezultātā, Smiltenes novadam pievienojās vēl divi novadi, uzņēmums nodrošina centralizēto ūdensapgādi un notekūdeņu novadīšanu arī Apē, Gaujienas, Trapenes pagastos, Raunā, Rozes ciemā un Drustu pagastā.

Atbilstoši Valsts Veselības inspekcijas prasībām ir sastādīta un Veselības inspekcijas apstiprinājusi ūdens monitoringa programmu. Vadoties pēc šīs programmas reizi ceturksnī (februārī, maijā, augustā, oktobrī.) tiek ņemtas ūdens analīzes no pilsētas ūdensvada. Tāpat pēc šīs programmas divas reizes gadā (maijā, novembrī) tiek skaloti un dezinficēti pilsētas ielu ūdensvadi. Par ūdensvadu skalošanu un dezinfekciju iedzīvotājus iepriekš brīdina, jo skalošana ir saistīta ar ūdens padeves traucējumiem.

SIA Smiltenes NKUP atbild par ielu maģistrālajiem ūdensvadiem, uztur tos kārtībā un remontē, jo šie izdevumi ir iekļauti ūdens tarifa cenā. Par pievadiem no ielas uz privātīpašumiem atbild privātīpašnieks, tas attiecas gan uz privātmāju, gan uzņēmumu īpašumiem.

SIA Smiltenes NKUP izveidota brigāde, kura nodarbojas ar ūdensvada remontiem, gan uzņēmumā gan arī sniedz pakalpojumus iedzīvotājiem, ūdensvadu pievadu un ūdens sadales sistēmas izbūvē privātīpašumos. Šis ir maksas pakalpojums.

SIA Smiltenes NKUP ir licence, kas uzņēmumam dod tiesības izbūvēt ūdensvada ielu tīklus, ūdensvada māju pievadus un māju ūdensvada iekšējos sadales tīklus.

Lai noskaidrotu Jums interesējošus jautājumus zvanīt  komunālinženierim ūdenssaimniecībā pa tālruni 29498078.

img_3402SIA Smiltenes NKUP nodarbojas ar sadzīves kanalizācijas notekūdeņu savākšanu un attīrīšanu. Attīrītos notekūdeņus novada atklātajās ūdens tilpnēs. Kanalizācijas notekūdeņus savāc un novada uz attīrīšanas iekārtām BIO NAI „Abuls”, kas atrodas Smiltenes pagasta Brutuļos. Kanalizācijas notekūdeņus savāc no privātmājām, daudzdzīvokļu mājām, privātajiem uzņēmumiem un ražošanas uzņēmumiem.

Kanalizācijas sistēmas kopgarums  ir apmēram 50 km, kanalizācijas spiedvadu sistēmas kopgarums ir 3 km (sadzīves kanalizācija tiek sūknēta ar sūkni).

SIA Smiltenes NKUP atbild par ielu maģistrālajiem kanalizācijas tīkliem, uztur tos kārtībā un remontē, jo šie izdevumi ir iekļauti sadzīves kanalizācijas tarifa cenā. Par pievadiem no ielas uz privātīpašumiem atbild privātīpašnieks, tas attiecas gan uz privātmāju, gan uzņēmumu īpašumiem.

SIA Smiltenes NKUP ir kanalizācijas sistēmas apkopei un tīrīšanai ir kanalizācijas autocisterna un traktoram piekabināma kanalizācijas muca. Šī tehnika sniedz arī pakalpojumus iedzīvotājiem un uzņēmumiem.

SIA Smiltenes NKUP izveidota brigāde, kura nodarbojas ar sadzīves kanalizācijas tīklu remontiem, gan uzņēmumā gan arī sniedz pakalpojumus iedzīvotājiem, sadzīves kanalizācijas tīklu pievadu un māju iekšējo sadzīves kanalizācijas tīklu izbūvē privātīpašumos. Šis ir maksas pakalpojums.

SIA Smiltenes NKUP ir licence, kas uzņēmumam dod tiesības izbūvēt sadzīves kanalizācijas ielu tīklus, māju pievadus un māju iekšējos sadales tīklus. Smiltenes NKUP apkalpes zonas dzeramā ūdens testēšanas pārskatus vari redzēt šeit –  Smiltene_2023, Ape_2023, Ape_A_2023, Bilska_2023, Blome_2023Drusti_2023, Gaujiena_2023, Grundzāle_2023, Launkalne_2023, Mēri_2023, Palsmane_2023, Palsmane_A_2023, Rauna_2023,  Roze_2023, Roze_A_2023,Trapene_2023, Variņi_2023

Par sadzīves kanalizācijas sistēmas avārijām vai lai noskaidrotu Jums interesējošus jautājumus zvanīt  komunālinženierim ūdenssaimniecībā pa tālruni 29498078.

Lietus (virsūdeņu) kanalizācija:

SIA Smiltenes NKUP apkalpo un uztur kārtībā pilsētas lietus ūdeņu novadīšanas kanalizācijas sistēmu- slēgtā lietus ūdens kanalizācijas sistēma ar lietus ūdens uztveršanas gūlijām uz ielām un laukumiem, vaļējie novadgrāvji ielu malās un izbūvētās ielu caurteces. Šos darbus finansē Smiltenes novada pašvaldība. Lai noskaidrotu Jums interesējošus jautājumus par lietus (virsūdeņu) kanalizāciju zvanīt sistēmu tehniķim ūdenssaimniecībā pa tālruni 27042375.