Par uzņēmumu

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Smiltenes NKUP” ir Smiltenes novada domes kapitālsabiedrība, kas nodrošina Smiltenes novadā dzīvojošos iedzīvotājus un esošos uzņēmumus ar centralizētiem ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumiem, kā arī nodarbojas ar nekustamā īpašuma apsaimniekošanu Smiltenes pilsētas daudzdzīvokļu mājām.

No 2009. gada 1. jūlija, teritoriālās reformas rezultātā, kad Smiltenes novadam pievienojās septiņi pagasti, uzņēmums nodrošina ar centralizēto ūdensapgādi un notekūdeņu novadīšanu arī Grundzāles un Bilskas pagasta Bilskas un Mēru ciemu iedzīvotājus un tur esošās iestādes un uzņēmumus. Ar 2012. gada jūliju arī Blomes, Palsmanes un Variņu pagastos. No 2014. gada 1. janvāra sniedzam pakalpojumus arī Launkalnes pagasta Launkalnes ciemā. No 2022. gada 1. janvāra, teritoriālās reformas rezultātā, Apes pilsētā, Drustu ciemā, Gaujienas ciemā, Raunas ciemā, Rozes ciemā, Trapenes ciemā.

Uzņēmumam ir izsniegta licence ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanai SPRK Licence Nr. U10011/3 . Vispārējās atļaujas un reģistrācijas noteikumu ūdenssaimniecības nozarē spēkā stāšanās dienā (2014. gada 28. oktobrī) SIA Smiltenes NKUP bija licence ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanai, tāpēc Regulators pēc savas iniciatīvas mūsu uzņēmumu reģistrējis ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēju reģistrā: http://www.sprk.gov.lv/uploads/doc/20150323denssaimniecbaspakalpojumusniedzjureistrs.pdf

 

Galvenie darbības virzieni

 • dzeramā ūdens ieguve, sagatavošana un piegāde patērētājam;
 • notekūdeņu savākšana, novadīšana līdz attīrīšanas iekārtām, attīrīšana;
 • ūdensvada tīklu tīrīšana, apkalpošana un remonts;
 • kanalizācijas tīklu tīrīšana, apkalpošana un remonts;
 • nekustamā īpašuma pārvaldīšana;
 • pilsētas parku, ielu un apstādījumu kopšana;
 • kapu apsaimniekošana.

 

Papildus darbi

 • asenizācijas pakalpojumi;
 • tehnisko noteikumu izstrāde ūdensapgādei un kanalizācijai;
 • ārējo ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūve;
 • ūdens mērītāju uzstādīšana, nomaiņa un plombēšana.

 

Uzņēmuma vēsture

1992. gada 30. janvārī Latvijas Republikas uzņēmumu reģistrā tika reģistrēts Smiltenes pilsētas pašvaldības uzņēmums „Namu un komunālo uzņēmumu pārvalde”

2004. gada 8. jūlijā Smiltenes pilsētas pašvaldības uzņēmums „Namu un komunālo uzņēmumu pārvalde” tika pārreģistrēts LR Komercreģistrā. Atbilstoši Komerclikumam un citiem normatīvajiem aktiem tika izveidota Smiltenes pilsētas sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Namu un komunālo uzņēmumu pārvalde”, kas bija saistību un tiesību pārņēmēja.

2010. gada 8. aprīlī LR Uzņēmumu reģistrs apstiprināja pieteikumu par Smiltenes pilsētas sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Namu un komunālo uzņēmumu pārvalde” nosaukumu maiņu uz SIA „Smiltenes NKUP”.

2024. gadā uzņēmumā nodarbināti 75 darbinieki.