Jaunajiem klientiem – jautājumi un atbildes

Gandrīz katrā daudzdzīvokļu mājas dzīvoklī ir ūdens patēriņa skaitītājs un periodiski katram pienāk brīdis, kad jāveic tā pārbaude (verifikācija) vai nomaiņa, mēs aicinām to darīt pašiem vai ar vietējo speciālistu palīdzību. Tas prasīs mazākus materiālos un laika ieguldījumus. Lai viss notiktu kā to nosaka normatīvie akti, pēc skaitītāja uzstādīšanas, pārbaudes, vai nomaiņas, lūdzam iesniegt dzīvokļu īpašnieka parakstītu aktu, kurā fiksēts skaitītāja numurs un rādījums. Kārtība ar normatīvo aktu pamatojumu, kas nosaka kā jārīkojas dzīvokļu īpašniekiem, ja viņi paši grib organizēt skaitītāju uzstādīšanu, pārbaudi vai nomaiņu, izklāstīta zemāk. Šī informācija attiecas uz tām daudzdzīvokļu mājām, kuras nav SIA “Smiltenes NKUP” apsaimniekošanā. Turpini lasīt šeit...
Ūdens skaitītāju rādījumus katru mēnesi no 27. līdz nākošā mēneša 2. datumam ir jānolasa un jāziņo SIA “Smiltenes NKUP”. Rādījumus iespējams paziņot vairākos veidos - elektroniski klientu portālā https://kabinets.smiltenesnkup.lv/, izmantojot klientu portāla WebNams aplikāciju, vai ierakstot rādījumus no rēķina atdalāmajā pasaknītī un iemetot pastkastītē, kas atrodas Pils ielā 3A, Smiltenē, vai pagastu pārvaldēs izvietotajās Smiltenes NKUP pastkastītēs.
Jā, SIA “Smiltenes NKUP” ņems vērā klientu paziņoto patēriņu pilnā apmērā līdz pat trīs cipariem aiz komata. Jo precīzāk klienti (daudzdzīvokļu mājās, kuras būs izvēlējušās līgumu veidu ar rēķinu sadalīšanu) paziņos savus rādījumus, jo iespējams mazāka būs starpība starp mājas kopējā komercskaitītāja rādījumu un individuālo patēriņa skaitītāju rādījumu summu.
Klientam ir iespēja izvēlēties rēķina saņemšanas veidu: elektroniski savā e-pastā vai papīra formātā savā pasta kastītē. Rēķinu saņemšana elektroniski ir bezmaksas pakalpojums, bet rēķinu saņemšana pa pastu šobrīd maksā 1,50 EUR (1,24 EUR+PVN) par vienu rēķinu. Lai mainītu esošo rēķina saņemšanas veidu, klientam jāsazinās ar SIA “Smiltenes NKUP” rakstot uz e-pastu uz: rekini@smiltenesnkup.lv vai zvanot uz tālruni: 20007274. Rēķinu saņemšana elektroniski nodrošina ne vien ērtu un operatīvu savstarpējo sadarbību, bet arī videi draudzīgu pieeju.
Rēķinus par saņemtajiem pakalpojumiem iespējams apmaksāt:
  • internetbankā veicot pārskaitījumu uz rēķinā norādītajiem bankas kontiem;
  • banku filiālēs;
  • veikalu Maxima kasēs.

Piegādātā ūdens daudzums, ko patērē nekustamais īpašums, tiek noteikts pēc komercuzskaites mēraparāta rādījuma, kuru noplombējis pakalpojuma sniedzējs. Šie rādījumi bieži ir lielāki kā visu dzīvokļu īpašnieku dzīvokļos nodoto ūdens patēriņa skaitītāju rādījumu summa. Šī starpība ir jāsedz visiem mājas īpašniekiem. Noteikumi, kas nosaka kārtību, kādā tiek noteikta, aprēķināta un uzskaitīta katra dzīvojamās mājas īpašnieka maksājamā daļa par dzīvojamās mājas uzturēšanai nepieciešamajiem pakalpojumiem atrodas šeit.

Zemāk uzskaitīti gadījumi, kad ūdens zudumi tiek sadalīti nevis starp visiem dzīvokļu īpašumiem, bet ūdens patēriņa starpību vai tās daļu sadala starp dzīvojamās mājas īpašniekiem, uz kuriem attiecas kāds no šādiem gadījumiem, ja tāds ir:

  • nav iesniegta informācija par ūdens patēriņa skaitītāja rādījumu noteiktajā termiņā vismaz trīs mēnešus pēc kārtas, ja skaitītāja rādījumu nolasīšana noteikta dzīvojamās mājas īpašnieka pienākumos;
  • nav uzstādīts, nomainīts vai atkārtoti verificēts ūdens patēriņa skaitītājs, ja tas noteikts dzīvojamās mājas īpašnieka pienākumos;
  • uzstādīts ūdens patēriņa skaitītājs, neievērojot prasības, kuras noteiktas normatīvajos aktos par mērījumu vienotību vai dzīvojamās mājas īpašnieku lēmumā, ja skaitītāja uzstādīšana ir dzīvojamās mājas īpašnieka pienākums;
  • atkārtoti nav ļauts veikt dzīvoklī, nedzīvojamā telpā vai mākslinieka darbnīcā esošo ūdens patēriņa skaitītāju pārbaudi, ja par šādas pārbaudes veikšanu ir rakstiski paziņots dzīvojamās mājas īpašnieku noteiktajā termiņā, kas nav mazāks par vienu nedēļu, nosūtot paziņojumu uz dzīvokli, nedzīvojamo telpu vai mākslinieka darbnīcu, kurā plānota skaitītāju pārbaude;
  • ūdens patēriņa skaitītāju pārbaudē konstatēts, ka ūdens patēriņa skaitītāja pievienošanas vieta nav noplombēta pārvaldnieka vai citas dzīvojamās mājas īpašnieku pilnvarotās personas klātbūtnē, ja tāda kārtība noteikta šajos noteikumos noteiktajā kārtībā, vai ūdens patēriņa skaitītājs, tā metroloģiskais aizsargzīmogojums (plombējums), pievienošanas vietas plombējums ir bojāts vai patvarīgi aizstāts, vai noņemts, vai ietekmēta ūdens patēriņa skaitītāja darbība;
  • atkārtoti nav ļauts pārvaldniekam vai citai dzīvojamās mājas īpašnieku pilnvarotajai personai veikt dzīvoklī, nedzīvojamā telpā vai mākslinieka darbnīcā ūdens patēriņa skaitītāju uzstādīšanu, nomaiņu vai nodrošināt to atkārtoto verificēšanu, ja tas ietilpst pārvaldnieka vai citas dzīvojamās mājas īpašnieku pilnvarotās personas pienākumos un par šiem darbiem ir rakstiski paziņots dzīvojamās mājas īpašnieku noteiktajā termiņā, kas nav mazāks par vienu nedēļu, nosūtot paziņojumu uz attiecīgo dzīvokli, nedzīvojamo telpu vai mākslinieka darbnīcu;
  • nav ļauts veikt ūdens patēriņa skaitītāja pirmstermiņa verificēšanu.

To kādi principi tiek piemēroti mājas kopējā patēriņa sadalei starp dzīvokļu īpašniekiem, ir pašu īpašnieku ziņā, protams, ievērojot normatīvo aktu prasības. Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas īpašnieks ir visi dzīvokļu īpašnieki kopā, un tāpat kā jebkurš cits kāda īpašuma īpašnieks, viņi ir atbildīgi par savu īpašumu (tai skaitā arī par kopīpašumu, kas atrodas aiz dzīvokļa ārdurvīm) un visu, kas ar to un tajā notiek. Tāpat dzīvokļu īpašnieku atbildībā ir segt visas izmaksas, kas rodas īpašuma uzturēšanai nepieciešamo pakalpojumu nodrošināšanas rezultātā.

Rēķinu apkalpošanas izmaksas tiešo maksājumu gadījumā nav iekļautas ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifos, jo rēķinu izrakstīšana katram dzīvokļa īpašniekam atbilstoši Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likuma tiesiskajam regulējumam ir vērtējama kā dzīvojamo māju pārvaldīšanas jomā veiktas darbības. Par šo rēķinu apkalpošanu pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs aprēķināt papildu maksu.

Ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifos tiek iekļautas tikai ar sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu līdz sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas robežai saistītās izmaksas.

Ūdensapgādē sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas (piederības) robeža ir robeža starp ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēja īpašumā, valdījumā vai turējumā esošajām centralizētajām ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmām un ūdenssaimniecības pakalpojumu lietotāja īpašumā (dzīvokļu īpašnieku kopīpašumā) vai valdījumā esošajām ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmām.

Ja daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas īpašnieki ir izvēlējušies norēķināties ar pilnvarotās personas (piemēram, daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas pārvaldnieka) starpniecību, tad ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējs izraksta vienu rēķinu par dzīvojamai mājai sniegto ūdenssaimniecības pakalpojumu apjomu atbilstoši komercuzskaites mēraparāta rādījumiem, kas uzskaita mājai kopējā piegādātā ūdens apjomu, un atbilstoši apstiprinātajam tarifam. Minētā rēķina izmaksas ir iekļautas ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēja tarifos. Ja komersants izsniedz rēķinu katram dzīvokļa īpašniekam un katrs dzīvokļa īpašnieks veic norēķinus ar sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju (tostarp par ūdens patēriņa starpību starp komercuzskaites mēraparāta rādījumiem un individuālo dzīvokļu ūdens uzskaites mēraparātu rādījumiem), tad minētais maksājumu veids atbilst Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likumā noteiktajam tiešo maksājumu veidam. Dzīvojamās mājas īpašniekiem (dzīvokļu īpašniekiem), kuri izvēlējušies patstāvīgi norēķināties ar attiecīgo pakalpojumu sniedzēju, jāsedz šo rēķinu apkalpošanas izmaksas (minētais izriet no Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likuma 17.³ panta pirmās daļas, 17.4 panta pirmās daļas un Pārejas noteikumu 15., 17., 19., 23., 25. punkta.

Pakalpojuma sniedzējam - SIA "Smiltenes NKUP" Sabiedrisko pakalpojumu sniegšana ir jānodrošina līdz piederības robežai. Tā ir robeža starp uzņēmuma īpašumā, valdījumā vai turējumā esošajām centralizētajām ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmām un ūdenssaimniecības Pakalpojuma lietotāja īpašumā (dzīvokļu īpašnieku kopīpašumā) vai valdījumā esošajām ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmām.

Uz piederības robežas jābūt ierīkotam komercuzskaites mēraparāta mezglam (izņemot izņēmuma gadījumus, kad pieļaujama komercuzskaites mēraparāta mezgla izbūve ārpus piederības robežas).

Par šiem remonta darbiem atbild ēkas īpašnieks, jo SIA „Smiltenes NKUP” atbild par ūdens piegādi un kanalizācijas novadīšanu, kā arī avāriju novēršanu ūdensvadā tikai līdz piederības robežai. Gadījumā, ja dzīvokļu īpašnieku pārstāvis būs vērsies SIA “Smiltenes NKUP” ar iesniegumu par ūdensvada avāriju un pieaicinās SIA “Smiltenes NKUP” pārstāvi, kas sastādīs aktu par notikušo, samaksa par notekūdeņu novadīšanu var netikt aprēķināta.

SIA “Smiltenes NKUP” var palīdzēt novērst bojājumus, taču tas būs maksas pakalpojums.

SIA “Smiltenes NKUP” rīcībā nav informācija ne par darījumiem ar nekustamo īpašumu, ne ierakstiem Zemesgrāmatā.

Ja esat iegādājies vai citādi kļuvis par īpašnieku, lūdzam par to informēt zvanot uz tālruņu numuru: 20007274, vai sūtot vēstuli uz e-pasta adresi: rekini@smiltenesnkup.lv. Atsūtiet elektroniski parakstītu iesniegumu ar lūgumu noslēgt ūdenssaimniecības pakalpojuma līgumu, pievienojiet ieskenētu Zemesgrāmata akta kopiju vai citu dokumentu, kas apliecina Jūsu tiesības uz īpašumu.

Gadījumā, ja Jūsu rīcībā nav droša elektroniskā paraksta, izmantojiet Latvijas Pasta pakalpojumus, vai iesniedziet iesniegumu personīgi.

Pirmdiena: 8:00 – 18:00

Otrdiena: 8:00 – 17:00

Trešdiena: 8:00 – 17:00

Ceturtdiena: 8:00 – 17:00

Piektdiena: 8:00 – 16:00

Pusdienas pārtraukums katru dienu: 12:00 - 13:00

Zvaniet pa tālruni 20007274

Jūs saņemsiet informāciju vai tiksiet savienots ar atbildīgo darbinieku.

, vari, jo pa centralizēto ūdensapgādes tīklu tiek piegādāts drošs dzeramais ūdens. Tāda dzeramā ūdens piegāde, kas varētu kaitēt cilvēka veselībai, netiek pieļauta. Gadījumā, ja patērētāju māc šaubas par dzeramā ūdens drošību, varat izmantot ikvienam pieejamo ūdens dezinfekcijas metodi – vārīšanu. Minimālais ūdens vārīšanas laiks ir 1 minūte. Ūdeni nav nepieciešams vārīt ilgāk par 5 minūtēm, jo samazinās gāzu un sāļu daudzums un ūdens kļūst negaršīgāks. Piesardzības nolūkos dzeramo ūdeni vajadzētu vārīt cilvēkiem ar novājinātu imūno sistēmu. Piegādātā dzeramā ūdens kvalitātes uzlabošanai var izmantot ūdens filtrus.

Mūsu uzņēmuma darbinieki darbā un mājās dzeršanai lieto ūdeni „no krāna”.

Pastāvīgie klienti (tādi, kuri jau ir izmantojuši asenizācijas pakalpojumus) var pieteikt, zvanot pa tālr. 20007274, vai arī aizpildot iesniegumu ŠEIT.

Asenizācijas pakalpojumi jauniem klientiem tiek sniegti aizpildot iesnieguma veidlapu ŠEIT, vai arī, ierodoties Smiltenes NKUP birojā un veicot priekšapmaksu.

Lai potenciālais klients pieslēgtu savu īpašumu pie ielā izbūvētiem ūdensvada un kanalizācijas tīklu atzariem, ir jāraksta iesniegums un jāatnes vai jāatsūta uz Smiltenes NKUP biroju vai arī jāiesniedz elektroniski ŠEIT.

Tur arī shēma kā rīkoties.

Ūdenssaimniecības pakalpojumu likums noteic, ka komercuzskaites mēraparāta mezgls ir ūdenssaimniecības pakalpojumu lietotāja īpašumā vai valdījumā esoša ūdenssaimniecības sistēmas daļa (cauruļvadu, noslēgarmatūras un citu veidgabalu sistēma), kas paredzēta komercuzskaites mēraparāta uzstādīšanai un izbūvēta piederības robežā (piemēram, siltinātā ūdensapgādes sistēmas skatakā) vai – normatīvajos aktos noteiktos gadījumos – ārpus piederības robežas (piemēram, siltinātā skatakā, pagrabā, apkurinātā saimniecības telpā u. tml.).

Jauna komercuzskaites mēraparāta mezgla izbūve ir jānodrošina gan pilnīgi jauniem, gan esošajiem pakalpojumu lietotājiem (kuri norēķinās ar pakalpojumu sniedzēju saskaņā ar ūdens patēriņa normām), kuriem nav ne komercuzskaites mēraparāta mezgla, ne arī paša komercuzskaites mēraparāta.

Regulators vērš uzmanību, ka pakalpojumu lietotāju jau izbūvēto komercuzskaites mēraparātu mezglu atrašanās vieta nav jāmaina arī tad, ja mainījies pakalpojumu lietotājs vai pārtraukts vai izbeigts pakalpojuma līgums.

Komercuzskaites mēraparāta mezgla izbūves izmaksas ir jāsedz pakalpojumu lietotājam - gan gadījumos, kad izbūvi ir nodrošinājis pats lietotājs, gan arī tad, kad to ir paveicis pakalpojumu sniedzējs. Prasības attiecībā uz komercuzskaites mēraparāta mezgla atrašanās vietu un gadījumus, kad pieļaujama komercuzskaites mēraparāta mezgla izbūve ārpus piederības robežas, nosaka Ministru kabineta 2016. gada 22. marta noteikumi Nr. 174 - "Noteikumi par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu un lietošanu". Prasības komercuzskaites mēraparāta mezgla tehniskajam izpildījumam nosaka pakalpojumu sniedzējs tehniskajos noetikumos, kuri izdoti pēc lietotāja pieprasījuma.

Komercuzskaites mēraparāts (ūdens vai notekūdeņu uzskaites mēraparāts) ir ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēja īpašumā esošs ūdens daudzuma vai notekūdeņu daudzuma skaitītājs, kas uzstādīts komercuzskaites mēraparāta mezglā un tiek izmantots norēķinu veikšanai par sniegtajiem ūdenssaimniecības pakalpojumiem (Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma 1. panta 6. punkts). Komercuzskaites mēraparātu par saviem līdzekļiem uzstāda un noplombē ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējs, izmaksas atgūstot caur tarifiem. Pakalpojumu sniedzējs nodrošina esošā komercuzskaites mēraparāta verificēšanu vai nomaiņu, tiklīdz beidzies iepriekš uzstādītās komercuzskaites mērierīces verificēšanas periods. Arī ar šiem darbiem saistītās izmaksas ir jāatgūst caur tarifiem.

Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju gadījumā komercuzskaites mēraparāts ir ūdens uzskaites mēraparāts, kurš uzskaita kopējo mājai piegādāto ūdens apjomu. Dzīvokļos uzstādītos aukstā un siltā ūdens skaitītājus par saviem līdzekļiem uzstāda un noplombē ūdenssaimniecības pakalpojuma lietotājs (dzīvokļa īpašnieks).

Ja mainās dzīvokļa vai ēkas īpašnieks, par to ir jāinformē SIA Smiltenes NKUP. Atsūtiet mums zemesgrāmatas kopiju uz e pastu info@smiltenesnkup.lv vai iesniedziet personīgi līguma noslēgšanai. Īpašnieku ērtībai aicinām sastādīt pieņemšanas aktu, kurā ir minēts patēriņa skaitītāja numurs un rādījumi pārņemšanas datumā.
Jā. Ja kaut vienam skaitītājam nav reģistrēts rādījums, automātiski šim skaitītājam tiek aprēķināts vidējais patēriņš, rēķinot pēc iepriekšējiem trīs mēnešiem. Rādījums jāpaziņo arī tad, ja ūdens patēriņš par mēnesi ir nulle.

Lai uzstādītu vai nomainītu ūdens patēriņa skaitītājus, ir jāvēršas Smiltenes NKUP, ierodoties personīgi Smiltenes NKUP birojā, Pils ielā 3a, vai rakstot iesniegumu elektroniski Smiltenes NKUP mājas lapā, vai zvanot pa tel. 20007274.

Kamēr valstī ir noteikti ārkārtējā situācija, skaitītāji tiek mainīti tikai avārijas situācijās.