Publiskojamā informācija par kapitālsabiedrību

Ziņas par kapitālsabiedrības darbības un komercdarbības veidiem

Kapitālsabiedrības finanšu mērķu un nefinanšu mērķu īstenošanas rezultāti

Veiktās iemaksas valsts vai pašvaldības budžetā (tai skaitā dividendes, atskaitījumi, nodokļu maksājumi)

Informācija par saņemto valsts vai pašvaldības budžeta finansējumu un tā izlietojumu (ja attiecināms)

Atalgojuma un personāla politikas principi

Informācija par darba samaksu

Neauditēts starpperiodu pārskats par trim, sešiem, deviņiem un divpadsmit mēnešiem

Zvērināta revidenta pārbaudīts gada pārskats

Informācija par īpašuma struktūru (tai skaitā līdzdalību citās sabiedrībās)

Informācija par organizatorisko struktūru

Informācija par katra saņemtā un veiktā ziedojuma (dāvinājuma) summu un saņēmējiem