Ūdensapgāde

Pabeigta Smiltenes ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu paplašināšanas 3. kārta.

Novembrī veiksmīgi pabeigts 2017. gada 30. novembrī noslēgtais būvdarbu līgums par kanalizācijas un ūdensapgādes tīklu izbūvi Smiltenes aglomerācijā. Būvdarbus labā kvalitātē un līgumā paredzētajos termiņos veica firma SIA “Woltec”.

SIA “Smiltenes NKUP” saka paldies par labi paveiktu darbu un sadarbību ikvienam, kas bija iesaistīts šī projekta realizācijā. Īpaši SIA “Woltec” komandai un būvdarbu vadītājiem Egilam Stošam un Ģirtam Skujiņam, firmai SIA”Būvuzraugi LV” būvuzraugam Ivo Rozentālam, un būvprojekta izstrādājam SIA “Firma L4” autorei Maijai Ozoliņai.

Līguma ietvaros tika izbūvētas 6 kanalizācijas sūkņa stacijas (Līgo/Kalnamuižā, Lazdu, Zaķu, Raiņa, Ceriņu un Krasta ielās), izbūvēti jauni kanalizācijas tīkli 17 ielās (Raiņa, Ceriņu, Līvu, Drandu, Līkās, Cēsu, Priežu, Lazdu, Zaķu, Mazā Jaunā, Augstā, Cērtenes, Valmieras, Ābeļu, Kalēju, Krasta, Līgo ielās un Kalnamuižā) un jauni ūdensapgādes tīkli 15 ielās (Raiņa, Ceriņu, Drandu, Līkās, Cēsu, Priežu, Lazdu, Zaķu, Mazā Jaunā, Augstā, Cērtenes, Valmieras, Ābeļu, Kaleju un Krasta ielās). Kopumā tika izbūvēti  8 421,65 metri jaunu kanalizācijas tīkli un 5374,03 metri jauni ūdensapgādes tīkli. Projekta rezultātā vismaz 430 Smiltenes aglomerācijā dzīvojošiem iedzīvotājiem ir radītas iespējas pievienoties centralizētai kanalizācijas un ūdensapgādes sistēmai.

Smiltenes ūdenssaimniecības un kanalizācijas tīklu paplašināšanas 3. kārtas projekta mērķis ir kanalizācijas tīklu pieejamības nodrošināšana Smiltenes aglomerācijas robežās, vides piesārņojuma samazināšana un kanalizācijas tīklu kvalitātes uzlabošana.

Projekta sadzīves kanalizācijas daļa tika finansēta ar Kohēzijas fonda SAM 5.3.1. un SIA “Smiltenes NKUP” finansējumu, savukārt ūdensapgādes paplašināšana tika finansēta ar Smiltenes novada domes atbalstu.

Projekta kopējās izmaksas ir 2 440 169,55 euro, no kuriem 910 440,00 euro līdzfinansē ar Eiropas savienības Kohēzijas fonda finansējumu.

 

 

 

 

 

 

19.12.2019.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aizrit pēdējie aktīvie darba mēneši, lai realizētu ūdenssaimniecības projektu “Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu paplašināšana Smiltenē 3. kārtu”. Nodrošinot arvien vairāk mājokļiem augstāku dzīves komforta līmeni, pateicoties iespējai ikdienā saņemt kvalitatīvu dzeramo ūdeni un videi draudzīgi novadīt notekūdeņus, tādejādi samazinot vides piesārņojumu – kas bija arī šī projekta mērķis!

Projekta ietvaros bija paredzēti būvniecības darbi 17 Smiltenes ielās, no kurām 11 ielās (Līgo iela/Kalnamuiža, Priežu iela, Zaķu iela, Valmieras iela, Kalēju iela, Lazdu iela, Ābeļu iela, Līvu iela, Ceriņu iela, Cērtenes iela un Krasta iela,) būvniecības darbi jau ir pabeigti, kas saistīti ar maģistrālās ūdensapgādes un kanalizācijas trases, māju pievadu izbūvēm līdz īpašumu robežai, kā arī ceļu virskārtas un labiekārtošanas darbiem.

Kopsummā šobrīd SIA “Woltec” ir izbūvējuši 4  478.81 metrus pašteces kanalizācijas tīklus un 894.55 metrus kanalizācijas spiedvadu, kā arī 6 kanalizācijas sūkņu stacijas un 2 739.00 metrus ūdens tīklus.

Pateicoties šiem būvdarbiem, uz doto brīdi ir izveidotas 132 pieslēgšanās vietas ar iespēju nekustamajiem īpašumiem pievienoties pie maģistrālajiem tīkliem. Šo iespēju jau ir izmantojuši daļa nekustamo īpašumu īpašnieki, kurus skar šis projekts, kas ļauj iedzīvotājiem turpmāk centralizēti saņemt dzeramo ūdeni un novadīt notekūdeņus centralizēti, atsakoties no asenizācijas bedrēm.

Minētā projekta ietvaros darbi turpinās un turpināsies vēl pie atlikušajām ielām – Raiņa iela, Augstā iela, Drandu iela, Līkā iela, Cēsu iela un Mazā Jaunā iela.

Darbi norit atbilstoši noteiktajiem termiņiem un saskaņā ar darbu izpildes kalendāro grafiku. Plānots, ka būvdarbi tiks pabeigti līdz 2019. gada 30. novembrim.

06.09.2019

 

Atsākti būvniecības darbi pie apakšzemes komunikāciju izbūves

– ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu paplašināšanu Smiltenē, projekta “Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu paplašināšana Smiltenē 3. kārta” ietvaros. Šobrīd būvniecības darbi norisinās Valmieras ielā, Ābeļu ielā un Raiņa ielas posmos. Savukārt šajā sezonā turpināsies segumu atjaunošanas un labiekārtošanas darbi ielās, kurās būvniecība netika līdz galam pabeigta.

Turpināsies darbi pie atlikušajām projektā plānotajām ielām: Drandu ielā, Līkā ielā, Cēsu ielā, Mazā Jaunā ielā, Augstā ielā.

SIA “Smiltenes NKUP” jau iepriekš informējis iedzīvotājus, ka nekustamo īpašumu īpašniekiem, kur notiek būvdarbi, nepieciešams pieprasīt Tehniskos noteikumus ūdensvada un/vai kanalizācijas ierīkošanai, lai varētu savu īpašumu pieslēgt centralizētai ūdensapgādes un/vai kanalizācijas sistēmai. Tehniskos noteikumus var pieprasīt ierodoties personīgi SIA “Smiltenes NKUP”, Pils ielā 3a, Smiltenē vai aizpildot elektroniski iesniegumu ŠEIT.

SIA “Smiltenes NKUP” pārstāvji regulāri veiks kontroli par pieslēgšanos centralizētajiem kanalizācijas tīkliem un ūdensvadiem gan projekta ietvaros izbūvētajās ielās, gan arī visā pilsētā, atbilstoši izsniegtajiem tehniskajiem noteikumiem. Informējam, ka, veicot kontroles, ir jau atklāti vairāki nelegālie pieslēgumi!

Brīdinām!!! Par patvaļīgu pieslēgšanos pie pakalpojuma sniedzēja inženierkomunikācijām, tiks piemērots naudas sods atbilstoši MK noteikumiem Nr. 174 “Noteikumi par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojuma sniegšanu un lietošanu”.

Plānots, ka būvdarbi tiks pabeigti līdz 2019. gada rudenim.

SIA “Smiltenes NKUP” aicina iedzīvotājus būt saprotošiem un iecietīgiem, kas saistīti ar neērtībām, kas radušies ar būvdarbu sākšanos Smiltenes pilsētas ielās.

08.06.2019.

 

 


Projekta “Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu paplašināšana Smiltenē 3. kārta” darbiem

TEHNALOĢISKAIS PĀRTRAUKUMS

Pirms gada 2018. gada marta mēnesī tika uzsākti darbi pie apakšzemes komunikāciju izbūves – ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu paplašināšanas, lai Smiltenes aglomerācijas robežās dzīvojošajiem iedzīvotājiem būtu lielāka iespēja pieslēgties pie centralizētās kanalizācijas un ūdensapgādes sistēmas, tādejādi palielinot iedzīvotāju dzīves labklājību un samazinot vides piesārņojumu.

SIA “Smiltenes NKUP” informē, ka šobrīd būvniecības darbi ir pārtraukti – tehnoloģiskā pārtraukuma dēļ, jo būvdarbu veikšanai ir nepiemēroti laika apstākļi. Darbi atsāksies pie atbilstošiem laika apstākļiem.

Projekta rezultāti atbilsts plānotajiem. Projekta ietvaros jau izbūvētas inženierkomunikācijas:

 • Ūdensapgādes tīklu paplašināšana – 3 406,80 m;
 • Kanalizācijas tīklu paplašināšana – 5 750,63 m;
 • Kanalizācijas sūkņu stacijas izbūve – 6 gb.

Kā jau iepriekš esam informējuši, ir pabeigti būvniecības darbi, kas saistīti ar maģistrālās ūdensapgādes un kanalizācijas trases, kā arī māju pievadu izbūvēm, sekojošās ielās: Kalēju ielā, Priežu ielā, Zaķu ielā, Lazdu ielā, Krasta ielā, Cērtenes ielā, Kalnamuižā, Ābeļu ielā, Līvu ielā, Ceriņu ielā, kā arī Raiņa ielas posmā no Līvu/Ceriņu ielas uz Vidzemītes pusi). Savukārt iesākti darbi Valmieras ielā un Raiņa ielas posmos.

Pavasarī pie atbilstošiem laika apstākļiem atsāksies minēto ielu segumu atjaunošana un veikti labiekārtošanas darbi, kā arī turpināsies darbi pie citām ielām: Drandu ielā, Līkā ielā, Cēsu ielā, Mazā Jaunā ielā, Augstā ielā.

Plānots, ka būvdarbi tiks pabeigti līdz 2019. gada rudenim.

Pasūtītāji: SIA “Smiltenes NKUP” un Smiltenes novada dome

Galvenais būvuzņēmējs: SIA „WOLTEC”

Būvuzraugs: SIA “Būvuzraugi LV”

Autoruzraudzība: SIA “Firma L4”

05.03.2019.

 

Aizvadītie vasaras mēneši aktīvi izmantoti, lai realizētu projektu par apakšzemes komunikāciju izbūvi – ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu paplašināšanu Smiltenē.

Astoņās ielās (Kalēju iela, Priežu iela, Zaķu iela, Lazdu iela, Krasta iela, Cērtenes iela, Kalnamuiža, kā arī Raiņa ielas posmā no Līvu/Ceriņu ielas uz Vidzemītes pusi) ir pabeigti darbi pie maģistrālā ūdensvada un kanalizācijas trases, kā arī māju pievadu izbūves. Pavasarī pie atbilstošiem laika apstākļiem atsāksies ielu segumu atjaunošana un veikti labiekārtošanas darbi.

Darba komisija ir pārbaudījusi būvnieka SIA “WOLTEC” veikto apakšzemes komunikāciju izbūves darbus minētajās ielas un izvērtējusi, ka darbi veikti atbilstoši izstrādātajam būvprojektam un pasūtītāju prasībām. Kā arī ir saņemti pozitīvi institūciju atzinumi par cauruļvadu un pievadu hidrauliskām pārbaudēm, TV inspekcijas, un ir veikta ūdensvada dezinfekcija, lai iedzīvotāji varētu pievienot savus īpašumus centralizētajiem ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem.

SIA “Smiltenes NKUP” jau iepriekš ir, informējis iedzīvotājus, ka nekustamo īpašumu īpašniekiem, kur notiek būvdarbi, nepieciešams pieprasīt Tehniskos noteikumus ūdensvada un/vai kanalizācijas ierīkošanai, lai varētu savu īpašumu pieslēgt centralizētai ūdensapgādes un/vai kanalizācijas sistēmai. Tehniskos noteikumus var pieprasīt ierodoties personīgi SIA “Smiltenes NKUP”, Pils ielā 3a, Smiltenē vai aizpildot elektroniski iesniegumu http://smiltenesnkup.lv/?page_id=169&form_id=18.

Liela daļa šo ielu iedzīvotāji ir jau paspējuši pieprasīt un saņēmuši šos Tehniskos noteikumus. Kā jau minēts Tehniskajos noteikumos, aicinām iedzīvotājus izbūvēt atlikušo posmu no projekta ietvaros izbūvētajiem ūdensvada un/vai kanalizācijas māju atzariem, kas ir pie nekustamo īpašumu robežas, līdz mājai. Lai ar SIA “Smiltenes NKUP” varētu noslēgt līgumu par ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu.

Informējam, ka apakšzemes komunikāciju izbūves darbi atbilstoši laikapstākļiem tupināsies Raiņa ielā, Ābeļu ielā un tiks uzsākti Valmieras ielā.

Minētie apakšzemes komunikāciju izbūves darbi tiek realizēti Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētā projektā “Ūdenssaimniecības un kanalizācijas tīklu paplašināšana Smiltenē 3. kārta” (SND-S-BU/PB/KF/1-17) ietvaros. Būvdarbu līgumu izmaksu kopējā summa bez pievienotās vērtības nodokļa sastāda 1 938097,79 EUR, un plānots, ka būvdarbi tiks pabeigti līdz 2019. gada rudenim.

SIA “Smiltenes NKUP” aicina iedzīvotājus būt saprotošiem un iecietīgiem, kas saistīti ar neērtībām, kas radušies ar būvdarbiem sākšanos Smiltenes pilsētas ielās.

14.12.2018.

 

TURPINĀS DARBI PIE ŪDENSSAIMNIECĪBAS PROJEKTA REALIZĀCIJAS.

Veiksmīgi, saskaņā ar apstiprināto laika grafiku, norisinās apakšzemes komunikāciju izbūve Kohēzijas fonda līdzfinansētajā projektā “Ūdenssaimniecības un kanalizācijas tīklu paplašināšana Smiltenē 3. kārta”.

Pabeigti būvniecības darbi Mazajā Līgo ielā/ Kalnamuižā un Lazdu ielā, kur izbūvēta maģistrālā kanalizācijas un ūdensvada trase, māju pievadi, atjaunoti ielas segumi atbilstoši sākotnējam segumam un veikti labiekārtošanas darbi.  Kopsummā šajās ielās noslēgti 11 jauni līgumi par ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu.

Izbūvētas 6 kanalizācijas sūkņu stacijas (Līgo/Kalnamuižā, Lazdu ielā, Zaķu ielā, Raiņu ielā, Ceriņu ielā un Krastu ielā).

Kalēju ielā, Zaķu ielā, Cērtenes ielā, Krasta ielā un Lazdu ielā ir pabeigti darbi pie maģistrālās kanalizācijas, ūdensvada trase un māju pievadu izbūves. Pašreiz notiek darbi pie ielu segumu atjaunošanas un labiekārtošanas darbiem.

Savukārt būvdarbi tupinās pie Ceriņu ielas, Līvu ielas, Priežu ielas un Raiņa ielas.

SIA “Smiltenes NKUP” regulāri kopā ar SIA “Būvuzraugi LV” būvuzraugu rīko būvsapulces ar SIA “WOLTEC” uzņēmuma pārstāvjiem, lai sekotu līdzi tam, lai darbi noritētu kvalitatīvi un atbilstoši noteiktajiem termiņiem, saskaņā ar darbu izpildes kalendāro grafiku.

 

SIA “Smiltenes NKUP” aicina iedzīvotājus būt saprotošiem un iecietīgiem, kas saistīti ar neērtībām, kas radušies ar būvdarbu sākšanos Smiltenes pilsētas ielās.

Būvdarbi Smiltenes pilsētas ielās (Raiņa iela, Priežu iela).

 

 

 

 

 

 

 

Pabeigti būvdarbi Smiltenes pilsētas ielās (Mazajā Līgo ielā/ Kalnamuižā un Lazdu ielā).

 

 

 

 

 

 

 

28.09.2018.

Turpinās projekta “Ūdenssaimniecības un kanalizācijas tīklu paplašināšana Smiltenē 3. kārta” darbi.

 

 

 

 

 

Pašlaik notiek būvniecības darbi, kas saistīti ar ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu paplašināšanu Smiltenes pilsētas ielās:

1) Kalēju ielā – Izbūvētas maģistrālās ūdens un kanalizācijas trases, kā arī māju atzari līdz īpašuma robežai;

2) Līgo iela/ Kalnamuiža – Daļēji pabeigti darbi, kas saistīti ar stadiona tribīņu ēkas pieslēgšanu maģistrālajiem tīkliem. Līgo ielā izbūvēta maģistrālā kanalizācijas trase un tiek pakāpeniski izbūvēti māju atzari līdz īpašumu robežai.

Kopumā izbūvēti apmēram 1250 metri pašteces kanalizācijas tīkli, 508 metri kanalizācijas spiedvada, viena kanalizācijas sūkņu stacija un ūdensapgādes tīklu izbūve 210 metru garumā.

Nākamajā atskaites periodā plānotie būvdarbi būs Lazdu ielā, Zaķu ielā, Priežu ielā un Raiņu ielā. Kopsummā šajās ielās paredzēta pašteces kanalizācijas tīklu izbūve apmēram 2 241 metru garumā, 175 metru kanalizācijas spiedvada, kā arī trīs kanalizācijas sūkņu stacijas izbūves un ūdensapgādes tīklu izbūve 2220 metru garumā.

 SIA “Smiltenes NKUP” regulāri kopā ar SIA “Būvuzraugi LV” būvuzraugu rīko būvsapulces ar SIA “WOLTEC” uzņēmuma pārstāvjiem, lai sekotu līdzi tam, lai darbi noritētu kvalitatīvi un atbilstoši noteiktajiem termiņiem, saskaņā ar darbu izpildes kalendāro grafiku.

 

11.06.2018.

Uzsākti darbi pie ūdenssaimniecības projekta realizācijas

SIA “Smiltenes NKUP” informē, ka ar 2017. gada decembri notiek dažādi saskaņošanas darbi pie SAM 5.3.1. “Ūdenssaimniecības un kanalizācijas tīklu paplašināšana Smiltenē. 3. Kārta”, lai ar pavasara iestāšanos varētu uzsākt būvdarbus Smiltenes pilsētas ielās.

Ūdenssaimniecības un kanalizācijas tīklu paplašināšana Smiltenē. 3. kārtas mērķis ir kanalizācijas tīklu pieejamības nodrošināšana iedzīvotājiem Smiltenes aglomerācijas robežās, vides piesārņojuma samazināšana un kanalizācijas tīklu kvalitātes uzlabošana.

Atbilstoši būvdarbu līgumam, pirms darbu uzsākšanas, tiek veikti dažādi sagatavošanās darbi:

 1. Būvuzņēmējs SIA “WOLTEC” iesniedz pasūtītājam Līguma izpildes nodrošinājumu un visu risku polisi;
 2. Izstrādā un iesniedz “Darbu veikšanas projektu”. Aktualizējot kalendāro darbu izpildes grafiku, ņemot vērā Smiltenes novada domes saistīto projektu realizāciju. Kā prioritārās ielas minot: Līgo iela/Kalnamuiža, Kalēju iela un Raiņa iela;
 3. Dažādus sagatavošanās darbus, kas saistīti ar Smiltenes novada būvvaldi – par būvdarbu nosacījumu izpildi, rakšanas darbu atļaujas saņemšanu;
 4. Tika veikta būves vietas videofiksācija – Līgo ielā/Kalnamuižā, Kalēju ielā un Priežu ielā.

Šobrīd norit būvdarbi Līgo ielā/Kalnamuižā un Kalēju ielā.

SIA “Smiltenes NKUP” aicina iedzīvotājus būt saprotošiem un iecietīgiem, kas saistīti ar neērtībām, kas radušies ar būvdarbu sākšanos Smiltenes pilsētas ielās.

26.03.2018.

 

 

Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu paplašināšana Smiltenē 3. kārta.

2015. gada sākumā SIA “Smiltenes NKUP” sniedza informāciju Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai (turpmāk – VARAM) par nepieciešamajiem ieguldījumiem jaunu kanalizācijas tīklu un ar to saistās infrastruktūras izbūvei.

 1. gada sākumā saņēmām atbildi no VARAM, ka Smiltenes aglomerāciju plāno iekļaut specifiskā atlases mērķa 5.3.1. “Attīstīt un uzlabot ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojumu kvalitāti un nodrošināt pieslēgšanās iespējas” (turpmāk – SAM 5.3.1.) ietvaros atbalstāmo aglomerācijas sarakstā un maksimālais pieejamais Kohēzijas fonda finansējums SAM 5.3.1. ietvaros ir 1 238 788 eiro.

Šī projekta mērķis ir attīstīt Smiltenes notekūdeņu aglomerācijas teritorijā sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sistēmu, paplašinot centralizēto notekūdeņu sistēmu, kur nav izbūvēti centrālie notekūdeņu savākšanas tīkli, tādējādi palielinot mājsaimniecību pievienošanās īpatsvaru centralizētajai kanalizācijai, nodrošinot kvalitatīvu dzīves vidi un samazinot vides piesārņojumu. Galvenās darbības ir Kanalizācijas tīklu paplašināšana, lai pievienotu ēkas, kurām nav bijusi iespējama pievienoties centralizētai sadzīves notekūdeņu savākšanas sistēmai. Projekta īstenošanas laikā no 2017. līdz 2021. gadam (ieskaitot) centralizētai sadzīves notekūdeņu savākšanas sistēmai papildus tiks pievienoti Smiltenes notekūdeņu aglomerācijā dzīvojoši 430 iedzīvotāji.

 1. gada 28. decembrī SIA “Smiltenes NKUP” izsludināja iepirkumu projektam “Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu paplašināšana Smiltenē 3. Kārta, projektēšana un autoruzraudzība” par uzvarēju tika atzīta un līguma noslēgšanas tiesības tiek piešķirtas SIA “Firma L4”, kura veiks projektēšanas un autoruzraudzības darbus 17 Smiltenes aglomerācijas ielās – Raiņa iela, Kalēju iela, Ceriņu iela, Līvu iela, Drandu iela, Līkā iela, Cēsu iela, Priežu iela, Lazdu iela, Zaķu iela, Mazā Jaunā iela, Augstā iela, Cērtenes iela, Valmieras iela, Ābeļu iela, Krasta iela, Līgo iela/Kalnamuiža, kur paredzēti kanalizācijas un ūdensvadu ārējie inženiertīklu būvdarbi.
 2. gada 13. oktobrī SIA “Smiltenes NKUP” noslēdz līgumu ar Centrālo finanšu un līguma aģentūru (turpmāk – CFLA) par finansējuma piešķiršanu, kas ir 910 440,00 eiro. Šīs finansējums attiecas uz SAM 5.3.1.

Smiltenes novada domes izsludinātajos iepirkumos par būvdarbiem: “Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu paplašināšana Smiltenē, 3. kārta” uzvarēju tika atzīts un līguma noslēgšanas tiesības tiek piešķirtas SIA “Woltec”, par kopējo summu 1 938 097,79 eiro (bez PVN), kas sastāv no:

 1. Ūdensapgādes tīklu paplašināšanas Smiltenē, 3. Kārta – 728 237,99 eiro (bez PVN);
 2. Kanalizācijas tīklu paplašināšana Smiltenē, 3. Kārta – 1 209 859,80 eiro (bez PVN),

savukārt par būvdarbu būvuzraudzību “Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu paplašināšanu Smiltenē, 3.kārta”, uzvarētāju tika atzīts, un līguma noslēgšanas tiesības tika piešķirtas SIA “Būvuzraugi LV” par kopējo summu 29920,00 eiro (bez PVN).

Ar SIA “Woltec” līgums tika parakstīts 2017. gada 30. novembrī, un plānotais būvdarbu izpildes laiks ir 24 kalendārie mēneši, kuru laikā tiks izbūvēti jauni kanalizācijas un ūdensvada tīkli, kā arī izbūvētas 6 gb. jaunas kanalizācijas sūkņu stacijas.

04.01.2018.