Informācija par ūdensskaitītājiem daudzdzīvokļu mājās (jaunajiem klientiem)

Gandrīz katrā daudzdzīvokļu mājas dzīvoklī ir ūdens patēriņa skaitītājs un periodiski katram pienāk brīdis, kad jāveic tā pārbaude (verifikācija) vai nomaiņa, mēs aicinām to darīt pašiem vai ar vietējo speciālistu palīdzību. Tas prasīs mazākus materiālos un laika ieguldījumus. Lai viss notiktu  kā to nosaka normatīvie akti, pēc skaitītāja uzstādīšanas, pārbaudes, vai nomaiņas, lūdzam iesniegt dzīvokļu īpašnieka parakstītu aktu, kurā fiksēts skaitītāja numurs un rādījums. Kārtība ar normatīvo aktu pamatojumu, kas nosaka kā jārīkojas dzīvokļu īpašniekiem, ja viņi paši grib organizēt skaitītāju uzstādīšanu, pārbaudi vai nomaiņu, izklāstīta zemāk. Šī informācija attiecas uz tām daudzdzīvokļu mājām, kuras nav SIA “Smiltenes NKUP” apsaimniekošanā.

 

Ūdenssaimniecības pakalpojuma likums nosaka, ka ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēja pienākumi, cita starpā, ir par saviem līdzekļiem nodrošināt komercuzskaites mēraparāta uzstādīšanu vai nomaiņu un veikt sniegto pakalpojumu uzskaiti. Ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējs to uzstāda komercuzskaites mēraparāta mezglā, kas ir izbūvēts uz piederības robežas, kas ir robeža starp ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēja īpašumā, valdījumā vai turējumā esošajām centralizētajām ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmām un ūdenssaimniecības pakalpojumu lietotāja īpašumā vai valdījumā esošajām ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmām.

Ūdenssaimniecības pakalpojuma lietotājs ir nekustamā īpašuma īpašnieks (daudzdzīvokļu mājā – visi dzīvokļu īpašnieki). Tādējādi saskaņā ar Ūdenssaimniecības pakalpojuma likumā noteikto ūdensapgādes pakalpojumu sistēmas uzturēšanu līdz piederības robežai veic ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējs, savukārt ūdenssaimniecības pakalpojumu lietotājs ir atbildīgs par tā īpašumā (vai valdījumā) esošās ūdensapgādes sistēmas (caurules, stāvvadi, individuālie ūdens patēriņa skaitītāji, kas atrodas atsevišķos dzīvokļu īpašumos u.c.) tehnisko stāvokli.

15.09.2015. MK noteikumu Nr.524 “Kārtība, kādā nosaka, aprēķina un uzskaita katra dzīvojamās mājas īpašnieka maksājamo daļu par dzīvojamās mājas uzturēšanai nepieciešamajiem pakalpojumiem” 6.1 punkts nosaka, ka dzīvojamās mājas īpašnieki nosaka kārtību (tai skaitā prasības ūdens patēriņa skaitītāju tehniskajiem parametriem, papildaprīkojumam un uzstādīšanai), kādā dzīvojamās mājas īpašnieks, pārvaldnieks vai cita pilnvarotā persona nodrošina ūdens patēriņa skaitītāju uzstādīšanu, nomaiņu un to atkārtoto verificēšanu dzīvoklī, nedzīvojamā telpā un mākslinieka darbnīcā atbilstoši normatīvajos aktos par mērījumu vienotību noteiktajām prasībām. Minētā kārtība ir vienota visā dzīvojamā mājā. Dzīvokļu īpašnieki paši var izvēlēties, kas veiks skaitītāju nomaiņu. To var veikt gan pašu spēkiem, gan arī izvelēties kādu pakalpojumu sniedzēju pēc pašu ieskatiem un tam nav jābūt SIA “Smiltenes NKUP”. Dzīvokļu īpašnieki kopsapulcē var nolemt, ka paši organizēs ūdens patēriņu skaitītāju nomaiņu un plombēšanu, pēc tam ar akta palīdzību par to informējot ūdenssaimniecības pakalpojuma sniedzēju – SIA “Smiltenes NKUP”. Ūdens patēriņa uzskaiti daudzdzīvokļu mājās kopumā nodrošina komercuzskaites mēraparāts, tā uzstādīšanu un kontroli veic ūdenssaimniecības pakalpojuma sniedzējs – SIA “Smiltenes NKUP”.

Daudzdzīvokļu mājās skaitītāju izmantošanu, uzstādīšanu un nomaiņu regulē 22.04.2006. Ministru kabineta noteikumi Nr. 664 par metroloģiskajām prasībām ūdens patēriņa skaitītājiem, 15.09.2015. MK noteikumu Nr. 524 “Kārtība, kādā nosaka, aprēķina un uzskaita katra dzīvojamās mājas īpašnieka maksājamo daļu par dzīvojamās mājas uzturēšanai nepieciešamajiem pakalpojumiem”,  12.04.2016. Ministru kabineta noteikumi Nr.212 “Mērīšanas līdzekļu metroloģiskās prasības un to metroloģiskās kontroles kārtība”, kas nosaka individuālā ūdens patēriņa uzskaiti tehnisko stāvokli, verifikācijas biežumu.

Neskaidrību gadījumā sazinieties ar SIA Smiltenes NKUP.