Par 2019.gadā paveikto zaļumsaimniecībā

2019.gadā Smiltenes pilsētas teritorijā tika atjaunotas vairākas degradētās ielu teritorijas, lai atvieglotu un uzlabotu iedzīvotāju nokļūšanu līdz darba vietām un dzīvesvietām. Salīdzinoši ar 2018. gadu ir palielinājušās kopšanas teritorijas gan cietajam segumam, gan zālienam un laukumiem. Līdz ar to tika piesaistīti jauni strādnieki. Nodrošinājām darbiniekus ar 2 jauniem zāles pļaujamiem trimmeriem, lai varam ātrāk un kvalitatīvāk veikt savu darbu. Atsaucoties uz Smiltenes novada iedzīvotāju vēlmēm, esam uzsākuši celmu frēzēšanas pakalpojumu sniegšanu. Turpinām iesākto cīņu ar latvāņiem tos miglojot ar pagājušo gadu iesākto metodi, kurā no jauna iesaistījām arī tuvāko pagastu, latvāņu skarto, zemes īpašniekus. Lai iesāktais darbs būtu vēl  rezultatīvāks aicinām arī turpmāk apkārtējo pagastu zemju īpašniekus ar mums sadarboties. Šogad lapu akcijas ietvaros tika dota iespēja arī pagastu ciemiem pieteikties uz lapu izvešanu. Vasaras sezonā sadarbībā ar NVA pirmo reizi devām iespēju strādāt skolēniem, un ļoti ceram, uz turpmāku sadarbību, jo gan skolnieki, gan mēs kā darba devējs bijām apmierināti ar rezultātu.

Pilsētas parku, skvēru, apstādījumus, zālienus, kapsētas, ietves  un citus kopšanas un uzturēšanas darbus mums deleģē Smiltenes novada dome.

Tīras, skaistas un sakoptas pilsētas tēla veidošanā iesaistās gan privātmāju īpašnieki, gan uzņēmumi, bet lielāko artavu sniedz tieši mūsu uzņēmumā strādājošie sētnieki.

Paldies jāsaka arī Smiltenes novada iedzīvotājiem, kas pret savu Smiltenes pilsētu izturas ar lielu lepnumu un cieņu, dažreiz norādot arī mūsu nepilnības un sniedz ierosinājumus, un tas ir mudinājums censties būt labākiem. Lai arī darbi turpinās Vecajā parkā, pilsētas viesi apbrīno parka sakoptību un priecājas par svētku dekorācijām.

Tuvojoties pilsētas simtgadei ceram uz vēl lielāku iedzīvotāju atsaucību ziņojot mums vai Pašvaldības policijai par parku sīko vandālismu un vai to veicējiem.

Lai sakārtotu kapsētu dokumentāciju,  apglabāto personu uzskaiti un padarītu iedzīvotājiem informāciju viegli pieejamu, Smiltenes  novada kapsētās pēdējo gadu laikā ir veikta kapu digitalizācija. Kapsētu digitalizācijas mērķis ir sakārtot kapu uzskaites sistēmu, atvieglojot iedzīvotājiem informācijas ieguvi un informācijas nodošanu nākamajām paaudzēm.

Kapsētu digitalizāciju veica uzņēmums SIA „Cemety”, kas Smiltenes pilsētas kapsētā un Meža kapos veica digitālos uzmērījumus, kapu kopiņu uzskaiti, reģistrēšanu un apbedījuma foto fiksāciju, izveidojot publisku datu bāzi interneta vietnē https://www.cemety.lv/, kur ir pieejama kapsētu karte ar informāciju par apbedītajām personām (par kurām informācija bija pieejama) un apbedījumu atrašanās vietu.

Darbs pie informācijas precizēšanas un papildināšanas, tādēļ iedzīvotāji tiek aicināti iepazīties ar digitālajā kartē  https://www.cemety.lv/  pieejamajiem datiem un neprecizitāšu gadījumā informēt kartes veidotājus, atstājot ziņojumu mājaslapā vai sazinoties ar kapu apsaimniekotāju SIA “Smiltenes NKUP”, tālrunis: 64707062 vai 26182972, e-pasts: smiltenesnkup@gmail.com . 

Smiltenes NKUP aicina tos piederīgos, kam ir apbedījumi Smiltenes kapsētās ierasties uzņēmuma birojā Smiltenē, Pils ielā 3a, 1.stāvā (Kancelejā) un noslēgt līgumu par kapavietas uzturēšanu. Līgumu noslēgt var pirmdienās no plkst. 8.30 līdz 17.30, pusdienas pārtraukums no 12.00-13.00. 2019.gadā tika noslēgti 216 līgumi par  kapavietas uzturēšanu.