SIA “Smiltenes NKUP” interneta mājaslapas Privātuma politikas datu kategorijas

Pielikums Nr. 1

1. Personas identifikācijas dati Vārds, uzvārds, personas kods, dzimšanas datums, pases vai ID kartes numurs
2. Personas kontaktinformācija Adrese, telefona numurs, e-pasta adrese
3. Īpašo kategoriju dati (sensitīvie) Invaliditātes pazīme
4. Klienta kontaktpersonu dati Kontaktpersonas vārds, uzvārds, e-pasta adrese, telefona numurs
5. Klienta dati Klienta līguma numurs, klienta reģistrēšanas datums, statuss
6. Pašapkalpošanās portāla Personīgais Kabinets dati Lietotāja numurs, e-pasts adrese, veiktās darbības pašapkalpošanās portālā
7. Piegādātāja dati Piegādātāja numurs, rēķina informācija, adrese, bankas konta numurs
8. Klienta profilēšanas dati Piederība kategorijai, segments, apakšsegments
9. Pakalpojuma dati Servisa numurs, pakalpojuma nosaukums, pakalpojuma adrese, kadastra numurs, cena, atlaide, atlaides beigu termiņš
10. Gala iekārtu dati Gala iekārtas (piemēram, komercuzskaites mērierīces) nosaukums, veids, seriālais numurs
11. Pakalpojuma līguma dati Līguma numurs, parakstīšanas / apstiprināšanas datums, veids, pielikuma numurs, pielikuma datums
12. Darījuma dati Darījuma numurs, datums, darījuma nosaukums, veids, statuss, pakalpojuma ierīkošanas informācija
13. Komunikācijas dati Ienākošās/izejošās saziņas veids, numurs, datums, reģistrētājs, pakalpojuma statuss
Pakalpojuma/preces pirkuma dati Preces nosaukums, preces kods, pirkuma datums, pavadzīmes numurs, preces saņemšanas veids, cena, apmaksas veids, čeka informācija
14. Maksātspējas pārbaudes dati Statuss par ārēja parāda esamību, kredītriska vērtējums, maksātspējas statuss
15. Norēķinu dati Norēķinu sistēmas konta numurs, bankas konta numurs, rēķina numurs, datums, summa, rēķina saņemšanas veids, apmaksas datums, parāda summa, parāda piedzīšanas informācija
16. Pakalpojuma lietošanas dati Ar komercuzskaites mēraparātu reģistrētie klienta izmantoto pakalpojumu apjoma dati
17. Bojājumu dati Bojājuma numurs, reģistrēšanas/atrisināšanas datums, veids, apraksts
18. Iebildumu dati Iebilduma numurs, reģistrēšanas/atrisināšanas datums, veids, apraksts
19. SIA “Smiltenes NKUP” interneta lapā veiktās darbības IP adrese, veiktās darbības nosaukumus, interneta lapas sadaļa, datums un laiks
20. Fotogrāfijas un attēli Fotogrāfijas no klientu pasākumiem, foto uzņemšanas datums
21. Video dati Video no klientu pasākumiem, videonovērošanas dati SIA “Smiltenes NKUP” objektos, ierakstīšanas datums
22. Pieejas dati sistēmām Klientam piešķirtie lietotājvārdi un paroles
23. Piekrišanu informācija Klienta izteiktās piekrišanas atzīme pa tēmām, piekrišanas datums un laiks, avots