Smiltenes novada kapitālsabiedrība SIA “Smiltenes NKUP” iesaistās starptautiskā projektā – “StoPWa”

StoPWa projekts
Avots: StoPWa – Central Baltic

No 2023. gada 1. aprīļa Smiltenes novada pašvaldība sadarbībā ar Somijas pilsētas Lahti pašvaldību un vēl četriem partneriem Somijā un Igaunijā ir uzsākusi inovatīva projekta “Stormwater purification with construction and demolition waste” (Būvniecības un demontāžas atkritumu izmantošana lietus ūdens attīrīšanā), saīsināti – “StoPWa”, īstenošanu.

Ir zināms, ka lietus ūdeņi mūsu reģionā agri vai vēlu nonāk līdz Baltijas jūrai, tās ūdeņu sateces baseinā, bet ūdens kvalitātei jūrā ir ārkārtīgi ļoti liela nozīme ekonomikas attīstības un vides aizsardzības jomā Baltijas jūras reģiona valstīs. Savukārt ikdienā mēs sastopamies ar faktu, ka pilsētās, būvniecības procesā, kā arī vecu ēku nojaukšanas procesā, rodas daudz būvgružu, kurus pēc tam ir grūti utilizēt vai pārstrādāt, bet kas bieži vien nonāk dabā.

Tad lūk – šis projekts vērst uz to, lai izveidotu daudzslāņu lietus ūdens filtrēšanas sistēmas, kur kā filtrējošais elements izmantoti būvniecības atkritumi, precīzāk, no tādām būvgružu frakcijām, kas atbilst lietus ūdens filtrēšanas kritērijiem un specifikācijām. Vienkāršiem vārdiem runājot, šis projekts paredz daļu būvniecības procesā radušos reģenerētus atkritumus lietderīgi un efektīvi izmantot ilgtspējīgā, ne dārgā lietus ūdens filtrēšanas procesā.

Inovatīvais risinājums sniegs ieguldījumu arī uzņēmējdarbības attīstībā šajā jomā, iesaistot vietējos uzņēmējus šī projekta realizācijā un īstenošanā. Projekta īstenošanas procesā iesaistās arī Smiltenes novada pašvaldības kapitālsabiedrība SIA “Smiltenes NKUP” kā lietus ūdens kanalizācijas sistēmu uzturētājs un apsaimniekotājs Smiltenes pilsētā ar ilggadēju pieredzi.
Projekts ir jau uzsākts – notiek filtru pārbaude laboratorijas apstākļos, bet turpmākajā projekta attīstības fāzē tiks izbūvēti jau reālos apstākļos funkcionējoši lietus ūdens filtri Somijas pilsētā Lahti, Harju apriņķī Igaunijā, kā arī Smiltenes novada pašvaldībā.

Projekts tika apstiprināts Interreg Centrālā Baltijas jūras reģiona programmā 2021. – 2027.gadam ar mērķi stiprināt sadarbību starp reģioniem Centrālā Baltijas jūras reģiona vides un resursu izmantošanā. Smiltenes novada pašvaldības kopējās izmaksas projektā ir 309 580,89 EUR, kas ietver Programmas līdzekļus 247 664,71 EUR, nacionālo līdzfinansējumu 30 958,09 EUR un pašvaldības līdzfinansējumu 30 958,09 EUR.