Par aprēķinu, atbilstoši īpašumā deklarēto iedzīvotāju skaitam

SIA “Smiltenes NKUP” informē, ka uzsākot sadarbību ar Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldi (turpmāk tekstā-PMLP), turpmāk, ne retāk reizi pusgadā, tiks sinhronizēti dati par deklarēto personu skaitu īpašumā, SIA “Smiltenes NKUP” datubāzē veicot atbilstošas izmaiņas, dzīvokļos deklarēto personu skaitā. Līdz ar to, sākot no 2024. gada 1. janvāra, maksu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu aprēķinās atbilstoši tajā brīdī dzīvoklī deklarēto personu skaitam.

SIA “Smiltenes NKUP”, rūpējoties gan par klientu ērtību, gan ar mērķi neuzkrāt datus, klientiem turpmāk, lai tiktu veikti aprēķini atbilstoši deklarēto personu skaitam, vairs nevajadzēs iesniegt izziņas par deklarēto personu skaitu, aprēķini tiks veikti atbilstoši PMLP datiem. Tādejādi, lai nodrošinātu Vispārīgās datu aizsardzības regulas prasības un neuzkrātos dati par deklarētajā adresē reģistrētajām personām, uzņēmuma rīcībā būs tikai dati par deklarēto personu skaitu. Bez tam vēršam uzmanību uz to, ka Vispārīgās datu aizsardzības regulas 5. panta 1. daļas d) apakšpunkts paredz vienu no personas datu apstrādes principiem, ka pārziņa rīcībā esošajiem personas datiem ir jābūt precīziem un, ja vajadzīgs, atjauninātiem.

Gadījumā, ja dzīvokļu īpašnieku kopība uzskata, ka atkritumu apsaimniekošanas maksas aprēķins atbilstoši dzīvoklī deklarēto personu skaitam ir viņiem nepiemērots, tikai dzīvokļu īpašnieku kopība var pieņemt lēmumu par cita aprēķina kārtības noteikšanu.  Tās dzīvokļu īpašnieku kopības, kuras iepriekš iesniegušas lēmumus ar sarakstiem, lūdzam tos aktualizēt un iesniegt no jauna. Dzīvokļu īpašnieku kopības, kuras līdz šim nav iesniegušas lēmumu par maksājamās daļas noteikšanu par sadzīves atkritumu izvešanu, lūdzam pieņemt atbilstošu lēmumu izvēloties vienu no zemāk norādītajiem variantiem, saskaņā ar Ministru kabineta 15.09.2015. noteikumu  Nr. 524 “Kārtība, kādā nosaka, aprēķina un uzskaita katra dzīvojamās mājas īpašnieka maksājamo daļu” 4. punktā noteikto kārtību, kas nosaka, ka maksājamās daļas noteikšanai par sadzīves atkritumu izvešanu […] mājas īpašnieki var izmantot šādus aprēķinu kritērijus:

4.1. atbilstoši dzīvojamā mājā esošo dzīvokļu, mākslinieka darbnīcu un nedzīvojamo telpu skaitam;

4.2. atbilstoši katram dzīvojamās mājas īpašniekam piederošās domājamās daļas apmēram;

4.3. atbilstoši dzīvoklī dzīvojošo personu skaitam. Dzīvojamās mājas īpašnieks par nedzīvojamā telpā vai mākslinieka darbnīcā radīto sadzīves atkritumu izvešanu slēdz atsevišķu līgumu ar pakalpojuma sniedzēju vai vienojas ar dzīvojamās mājas īpašniekiem par maksājamās daļas apmēru;

4.4. atbilstoši dzīvoklī deklarēto personu skaitam. Dzīvojamās mājas īpašnieks par nedzīvojamā telpā vai mākslinieka darbnīcā radīto sadzīves atkritumu izvešanu slēdz atsevišķu līgumu ar pakalpojuma sniedzēju vai vienojas ar dzīvojamās mājas īpašniekiem par maksājamās daļas apmēru.

 

Atbilstoši iepriekš minēto MK noteikumu 11.1 punktam, ja dzīvoklī nav deklarēta neviena persona, aprēķinu veic par vienu personu.

Līdz brīdim, kad dzīvokļu īpašnieku kopība iesniegs lēmumu par maksājas daļas aprēķināšanas kārtību, SIA “Smiltenes NKUP” veicot aprēķinu par atkritumiem, vadīsies no datu bāzē esošajām ziņām par deklarēto personu skaitu katrā dzīvoklī.

Ja dzīvojamās mājas īpašnieki lemj par maksājamās daļas noteikšanu par sadzīves atkritumu izvešanu atbilstoši dzīvoklī dzīvojošo personu skaitam, lēmumā:

  • norāda katrā dzīvoklī faktiski dzīvojošo personu skaitu;
  • var norādīt kārtību, kādā fiksē dzīvoklī dzīvojošo personu skaita izmaiņas.

Lēmumi jāpieņem Dzīvokļu īpašuma likuma paredzētajā kārtībā – dzīvokļu īpašnieku kopsapulcē vai aptaujas veidā. Lai lēmums būtu saistošs visiem mājas iedzīvotājiem, nepieciešams dzīvokļu īpašnieku kopības lēmums ar balsu vairākumu (50%+1) “par” noteikta lēmuma pieņemšanu. Kopības lēmums (t.i. lēmuma protokols ar saistītajiem pielikumiem) iesniedzams SIA “Smiltenes NKUP”.

Gadījumā, ja nepieciešama palīdzība iepriekš minēto dokumentu sagatavošanā, lūdzam vērsties SIA “Smiltenes NKUP”.