Kā tiek pieprasīti un izsniegti Tehniskie noteikumi par pieslēgšanos centralizētajai ūdensapgādei un/vai kanalizācijas sistēmai

Lai atvieglotu un veicinātu nekustamo īpašumu pieslēgšanu centralizētai ūdensapgādei un/vai kanalizācijas sistēmai, Smiltenes novada pašvaldība vienu reizi gadā izsludina pieteikšanos pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanai nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētai ūdensapgādes un/vai kanalizācijas sistēmai.

Ļoti ceram, ka arī 2024. gadā, pateicoties deputātu atbalstam, tiks rasta iespēja saņemt pašvaldības līdzfinansējumu, tādēļ iesakām neatlikt ieceri uz pēdējo brīdi un par to domāt jau laikus.

Saskaņā ar Ministru kabineta 09.05.2017. noteikumiem Nr. 253 “Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi”, inženiertīkla pievada ierīkošanu viendzīvokļa dzīvojamai ēkai pieguļošajā zemes gabalu robežās veic saskaņā ar atbilstoša būvspeciālista vai būvkomersanta izstrādātu inženiertīkla pievada novietojuma plānu. Lūdzam rēķināties ar to, ka plāna sagatavošana un saskaņošana aizņems noteiktu laiku, līdz pat pāris mēnešiem.

Lai īpašumu pieslēgtu centralizētai ūdensapgādes un/vai kanalizācijas sistēmai nekustamā īpašuma īpašniekam vai valdītājam ir iespēja izmantot vienu no diviem zemāk norādītiem variantiem:

  • pakalpojuma lietotājs pieprasa SIA “Smiltenes NKUP” izstrādāt Tehniskos noteikumus ar inženiertīkla pievada novietojuma plānu, ar SIA “Smiltenes NKUP” piesaistītu būvspeciālistu. Šī plāna izstrāde ir maksas pakalpojums izvērtējot katru gadījumu atsevišķi;
  • pakalpojuma lietotājs pieprasa SIA “Smiltenes NKUP” izstrādāt Tehniskos noteikumus tikai projekta izstrādei, kad inženiertīkla pievada novietojuma plānu izstrādā cits sertificēts būvinženieris vai projektētājs. Šādu Tehnisko noteikumu izstrāde no SIA “Smiltenes NKUP” puses ir bezmaksas pakalpojums. Šajā variantā pakalpojuma lietotājs pats piesaista sertificētu būvspeciālistu vai būvkomersantu, kas izstrādās inženiertīkla pievada novietojuma plānu nekustamajam īpašumam, atbilstoši SIA “Smiltenes NKUP” izsniegtajiem Tehniskos noteikumiem.

Tehniskie noteikumi ar inženiertīklu pievadu novietojumu plānu tiek izstrādāti saskaņā ar Ministru kabineta 22.03.2016. noteikumu Nr. 174 “Noteikumi par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu un lietošanu”, kas nosaka kārtību, kādā nekustamo īpašumu pieslēdz centralizētajai ūdensapgādes un/vai centralizētajai kanalizācijas sistēmai, un citu spēkā esošu normatīvo aktu prasībām un Smiltenes novada pašvaldības izdotajiem Saistošajiem noteikumiem “Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Smiltenes novadā”.

Vēršam uzmanību, ka visa būvniecības dokumentācijas iesniegšana (t.sk., kas ir nepieciešama objekta pieslēgšanai centralizētai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai) notiek caur Būvniecības informācijas sistēmas portālu www.bis.gov.lv.