Paziņojums par īres tiesību izsoli

SIA “Smiltenes NKUP” informē, ka ar 2023. gada 6. jūnijā tiek uzsākta pieteikšanās daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Daugavas ielā 7A, Smiltenē, dzīvokļa Nr. 5 īres tiesību izsolei.

Tiks izsolīts brīvais vienistabas dzīvoklis Nr. 5 “A” korpusā, otrajā stāvā, ar platību 31,3 m2.

Reģistrēties izsolei var līdz 2023. gada 27. jūnijam plkst. 16.00 SIA “Smiltenes NKUP” telpās, Pils ielā 3A, Smiltenē. Izsole notiks 2023. gada 29. jūnijā, plkst. 9.00, SIA “Smiltenes NKUP” telpās, Pils ielā 3A, Smiltenē, Smiltenes novadā.

Par dzīvokļa apskates laiku var vienoties, zvanot Jānim Liniņam uz tālruni 28341495.

Informācija par īrei pieejamo dzīvokli, videomateriāliem, pieteikšanos īres tiesību izsolei, tā noteikumiem un īres līguma paraugs pieejams SIA “Smiltenes NKUP” mājas lapā internetā: smiltenesnkup.lv, sadaļā “Izsoles”.

Reģistrācijas maksa izsolei ir – 20,00 EUR. Izsoles objekta nodrošinājums par piedalīšanos izsolē vienistabas dzīvoklim – 40,00 EUR. Izsoles sākumcena dzīvoklim tiek noteikta 50 EUR apmērā, izsoles solis – 50 EUR. Dalībniekam, iegūstot personiskas tiesības īrēt dzīvokli, izsoles reģistrācijas maksa un izsoles objekta pirkuma maksa, atrēķinot iemaksāto izsoles objekta nodrošinājuma maksu, būs kā vienreizējs maksājums, kas netiks atgriezts. Dzīvokli ir aizliegts nodot apakšīrē/nomā.

Īres maksa par kvadrātmetru būs 5,75 EUR mēnesī (īres maksā ir iekļauti arī mājas apsaimniekošanas izdevumi). Īrniekam papildus īres maksai ir jāmaksā komunālie maksājumi atbilstoši pakalpojumu sniedzēja izrakstītajiem rēķiniem (kas būs par: apkuri, elektrību, ūdensapgādi, kanalizāciju, atkritumiem).

Dzīvokļa īrnieku noteiks atklātā, nediskriminējošā dzīvokļu īres rezervācijas tiesību izsolē, atbilstoši 2019. gada 27. februāra pieņemtajam Smiltenes novada Domes lēmumam Nr. 190 (Sēdes protokols Nr.2., 25. §.):

  • Par izsoles pretendentu var būt fiziska persona, kura ir Latvijas Republikas pilsonis, vai kurai ir piešķirts nepilsoņa statuss;
  • Pretendenta deklarētā dzīvesvieta ir Smiltenes novada administratīvā teritorija, vai Pretendents ir darba tiesiskajās attiecībās ar darba devēju, kura juridiskā adrese vai tā struktūrvienības darbības vieta ir Smiltenes novada administratīvā teritorija;
  • Pretendenta vai mājsaimniecības, kurā Pretendents dzīvo, kopējie gada neto ienākumi nepārsniedz 34 000 eiro.
  • Par izsoles pretendentu nevar būt persona, kas kādā no izsoles organizatora iepriekš organizētajām īres tiesību rezervācijas izsolēm ir atzītas par izsoles uzvarētāju vai persona, kas ir noslēgusi īres līgumu ar SIA “Smiltenes NKUP” par cita SIA “Smiltenes NKUP” piederoša Daugavas 7A, Smiltenē dzīvokļa īri vai pretendentam ir spēkā esošs īres līgums par cita Smiltenes novada pašvaldības dzīvokļa īri vai kurai, ar tiesas nolēmumu ir pasludināts fiziskas personas maksātnespējas process un tas nav izbeigts likumā noteiktajā kārtībā

Lūdzam sekot līdzi informācijai SIA “Smiltenes NKUP” mājaslapā smiltenesnkup.lv.