Dzeramā ūdens testēšanas pārskati

Smiltenes NKUP piegādes zonā dzeramā ūdens kvalitāte  ir atbilstoša LR MK Noteikumiem Nr. 671 „Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība” (atvērt šeit) un ir saskaņā ar EIROPAS PARLAMENTA UDN PADOMES DIREKTĪVA (ES) 2020/2184 par dzeramā ūdens kvalitāti

Dzeramā ūdens paraugi regulāri tiek ņemti ūdens ieguves vietās, sūkņu stacijās un   ūdensapgādes sadales tīklos. Varam droši apgalvot – ūdens kvalitāte Smiltenes novadā ir laba un tā ir nemainīgi atbilstoša normatīvo aktu prasībām.

Ape 2022

Bilska 2022

Blome 2022

Drusti 2022

Gaujiena 2022

Grundzāle 2022

Launkalne 2022

Mēri 2022

Palsmane 2022

Rauna 2022

Roze 2022

Smiltene Atmodas 14 2022

Smiltene Pilskalna 2 2022

Trapene 2022

Variņi 2022