Energoefektivitātes paaugstināšana daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā Dakteru iela 24, Smiltenē

2022.gada 20. jūnijā tika noslēgts būvdarbu līgums par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Dakteru iela 24, Smiltenē energoefektivitātes paaugstināšanu, ar SIA “NCC Baltic”, reģ. nr. 40001005683. Būvnieks tika izvēlēts atbilstoši iepirkuma procedūras rezultātiem.

Projekta ietvaros tiks veikta ārsienu, pamatu, pagraba un bēniņu pārsegumu siltināšana, logu, durvju un jumta seguma nomaiņa, ventilācijas sistēmas uzlabošana, kāpņu telpu remonts, ūdensapgādes  un apkures sistēmas rekonstrukcija.

Kopējās projekta izmaksas EUR 829 977,85 (ar PVN) (t.sk. būvdarbi, būvuzraudzība, autoruzraudzība, projekta vadība).

Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošana tiek veikta saskaņā ar MK 2016. gada 15.marta noteikumu Nr.160 „Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.1.specifiskā atbalsta mērķa „Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās” 4.2.1.1.specifiskā atbalsta mērķa pasākuma „Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu dzīvojamās ēkās” īstenošanas noteikumi” ietvaros.

Savukārt 2022. gada 27. jūnijā tika parakstīts līgums ar AS “Attīstības finanšu institūciju ALTUM” par Eiropas Savienības finansējuma piešķiršanu EUR 292 517,50 (no Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) – daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Dakteru ielā 24, Smiltenē energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošanai.

Veiktajos energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumos plānots, ka tiks ietaupīti – 54,07 ­%  no esošā aprēķinātā energoefektivitātes novērtējuma.