Energo efektivitātes paaugstināšana daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā Audēju iela 2, Smiltenē

2022. gada 27. maijā tika noslēgts būvdarbu līgums ar firmu SIA “KRAFTER”, reģ. nr. 44103086056, par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Audēju iela 2, Smiltenē, energoefektivitātes paaugstināšanu. Būvnieks tika izvēlēts atbilstoši iepirkuma procedūras rezultātiem.

Projekta ietvaros tiks veikta ārsienu, pamatu, pagraba un bēniņu pārsegumu siltināšana, logu, durvju un jumta seguma nomaiņa, ventilācijas sistēmas uzlabošana, kāpņu telpu remonts, ūdensapgādes un apkures sistēmas rekonstrukcija.

Kopējās projekta izmaksas EUR 969 496,17 (ar PVN) (t.sk. būvdarbi, būvuzraudzība, autoruzraudzība, projekta vadība).

Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošana tiek veikta saskaņā ar MK 2016. gada 15. marta noteikumu Nr. 160 „Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.1.specifiskā atbalsta mērķa „Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās” 4.2.1.1.specifiskā atbalsta mērķa pasākuma „Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu dzīvojamās ēkās” īstenošanas noteikumi” ietvaros.

Savukārt 2022. gada 8. jūnijā tika parakstīts līgums ar AS “Attīstības finanšu institūciju ALTUM” par Eiropas Savienības finansējuma piešķiršanu EUR 361 790,00 no Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) – daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Audēju ielā 2, Smiltenē energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošanai.

Tiek plānots, veiktajos energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumos tiks ietaupīti – 54,93 % no esošā aprēķinātā energoefektivitātes novērtējuma.