Atgādinājums novada iedzīvotājiem par atkritumiem

SIA “Smiltenes NKUP” ikdienā rūpējas par Smiltenes pilsētas publiskās ārtelpas sakopšanu, diemžēl uzņēmuma strādniekiem ikdienas darbā nākas saskarties ar situācijām, kad iedzīvotāji nepārzin sadzīves atkritumu apsaimniekošanas noteikumus un izmet sadzīves un zaļos atkritumus tam neparedzētās vietās.

Atgādinām, ka atkritumu apsaimniekošanu regulē Smiltenes novada teritorijas kopšanas un būvju uzturēšanas noteikumi, kas paredz, ka nekustamajā īpašumā, kā arī ārpus tā teritorijas aizliegts izmest un uzkrāt atkritumus t.sk. būvgružus tam nepiemērotās vietās, un atkritumu apsaimniekošanas likums, kas paredz, ka sadzīves atkritumu sākotnējam radītājam ir pienākums segt visas izmaksas, kas saistītas ar viņa radīto sadzīves atkritumu apsaimniekošanu.

SIA “Smiltenes NKUP” strādnieki, veicot konteineru apsekošanu, bieži vien konstatē, ka pie konteineriem ir nolikti sadzīves atkritumi un būvgruži, kā arī zaļo atkritumu kaudzēs tiek novietoti iedzīvotāju zaļie atkritumu no privātmājām. Aicinām novada iedzīvotājus ievērot sadzīves atkritumu apsaimniekošanas noteikumus un neizmest sadzīves atkritumus un zaļos atkritumus tam neparedzētas vietās, tāpat iedzīvotāji tiek aicināti ziņot par negodprātīgiem atkritumu radītājiem, kas neievēro noteikto kārtību. Papildus vēršam uzmanību, ka iepriekš minētais likums un Smiltenes novada saistošie noteikumi paredz arī administratīvo sodu par šo noteikumu neievērošanu.

 

Smiltenes novada pašvaldības

Saimnieciskās darbības nodaļa un

SIA “Smiltenes NKUP”