Par ūdens un kanalizācijas patēriņa starpību

Ņemot vērā to, ka no patērētāju puses bieži izskan jautājumi par ūdens un kanalizācijas patēriņa starpību,  sniedzam skaidrojumu kā veidojas iepriekš minētā starpība.

Ūdens un kanalizācijas patēriņa starpība tiek aprēķināta, saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 15.09.2015. noteikumiem Nr. 524 „Kārtība, kādā nosaka, aprēķina un uzskaita katra dzīvojamās mājas īpašnieka maksājamo daļu par dzīvojamās mājas uzturēšanai nepieciešamajiem pakalpojumiem” (turpmāk tekstā – Noteikumi). Noteikumu 9. pants nosaka, ka ja veidojas starpība starp dzīvojamās mājas ūdens uzskaites mezglā uzstādītā komercuzskaites mēraparāta rādījumu un ūdens patēriņu, kas noteikts, izmantojot dzīvokļos, nedzīvojamās telpās un mākslinieka darbnīcās uzstādītos ūdens patēriņa skaitītājus, ieskaitot arī avārijās un remontā nopludināto ūdens daudzumu (turpmāk – ūdens patēriņa starpība), veic ūdens patēriņa pārrēķinu. Tajā pat laikā Noteikumu 11. punkts nosaka, ka 9. punktā minētais pārrēķins netiek veikts, bet ūdens patēriņa starpība tiek sadalīta atbilstoši dzīvokļu, nedzīvojamo telpu un mākslinieka darbnīcu skaitam starp šādiem dzīvojamās mājas īpašniekiem, (ja tādi ir dzīvojamā mājā):

  • kuri nav iesnieguši informāciju par ūdens skaitītāja rādījumu dzīvojamās mājas īpašnieka noteiktajā termiņā, bet ne mazāk kā trīs mēnešus pēc kārtas;
  • kuru dzīvokļos, nedzīvojamās telpās vai mākslinieka darbnīcās ūdens patēriņa skaitītāji nav uzstādīti;
  • kuri atkārtoti nav ļāvuši veikt dzīvoklī, nedzīvojamā telpā vai mākslinieka darbnīcā uzstādīto ūdens patēriņa skaitītāju pārbaudi, ja par šādas pārbaudes veikšanu ir rakstiski paziņots dzīvojamās mājas īpašnieku noteiktajā termiņā, kas nav mazāks par vienu nedēļu, nosūtot paziņojumu uz dzīvokli, mākslinieka darbnīcu vai nedzīvojamo telpu, kurā plānota skaitītāju pārbaude;
  • kuru dzīvokļos, nedzīvojamās telpās vai mākslinieka darbnīcās esošo ūdens patēriņa skaitītāju pārbaudē konstatēts, ka ūdens patēriņa skaitītāji ir bojāti vai tie nav noplombēti, vai to plombējums ir bojāts, vai tie nav verificēti triju mēnešu laikā pēc verificēšanas termiņa beigām.

Gadījumā, ja patērētājs atbilst kādam no iepriekš minētajiem četriem punktiem, attiecīgi veicot aprēķinu rodas pozīcija “Ūdens un kanalizācijas patēriņa starpība”. Veicot šo aprēķinu, pakalpojuma sniedzējs vadās pēc noteikumu 13. punkta noteikumiem, kas nosaka, ka  gadījumos, ja dzīvojamās mājas īpašnieks (dzīvokļa īpašnieks) nav iesniedzis informāciju par ūdens skaitītāja rādījumu vai šo noteikumu 12. punktā minētajā kārtībā nav informējis par prombūtni, persona, kura nosaka maksājamo daļu, aprēķina ūdens patēriņu dzīvojamās mājas īpašniekam, ņemot vērā konkrētā dzīvokļa, nedzīvojamās telpas vai mākslinieka darbnīcas vidējo ūdens patēriņu par pēdējiem trim mēnešiem, bet ne ilgāk kā trīs mēnešus pēc kārtas.

Lai nerastos pārpratumi un lieki izdevumi, lūdzam ūdens patēriņa rādījumus nodot https://kabinets.smiltenesnkup.lv/ .