PAZIŅOJUMS PAR KUSTAMĀS MANTAS IZSOLI

SIA “Smiltenes NKUP” informē, ka ar 2020. gada 16. martu tiek uzsākta pieteikšanās SIA “Smiltenes NKUP” piederošās kustamās mantas (lietu kopības)-traktora Belarus 82.1, traktora piekabes HST-100, traktora piekabes 2PTS-4 un šķūrējamās lāpstas izsolei.

Reģistrēties izsolei var līdz 2020. gada 3. aprīlim plkst. 16.00 SIA “Smiltenes NKUP” telpās, Pils ielā 3A, Smiltenē, Smiltenes novadā.

Izsole notiks 2020. gada 6. aprīlī, plkst. 10.00, SIA “Smiltenes NKUP” telpās, Pils ielā 3A, Smiltenē, Smiltenes novadā, LV-4729.

Izsoles sākumcena ir kustamās mantas nosacītā cena – 15793,00 EUR (piecpadsmit tūkstoši septiņi simti deviņdesmit trīs euro 00 centi), ieskaitot PVN.

Izsolāmo kustamo mantu apskatīt dabā iespējams darba dienās no plkst. 9.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 16.00, iepriekš sazinoties ar SIA “Smiltenes NKUP” komunālinženieri Gintu Eisleru (tel. 29498078, e-pasts: nkup@apollo.lv). Jautājumos par izsoles noteikumiem sazināties ar SIA “Smiltenes NKUP” juristi Mairitu Jirgensoni (tel. 29187272, e-pasts: mairita.jirgensone@gmail.com).

Līdz pieteikuma iesniegšanai izsoles dalībniekam jāpārskaita SIA “Smiltenes NKUP” norēķinu kontā LV78UNLA0016000508301, AS „SEB banka”, kods UNLALV2X:

  1. izsoles dalības maksa 15,00 EUR (piecpadsmit euro un 00 centi), norādot maksājuma mērķī “Dalības maksa kustamas mantas izsolei”;
  2. nodrošinājums 10% apmērā no izsolāmā objekta nosacītās cenas – 1579,30 EUR (viens tūkstotis pieci simti septiņdesmit deviņi euro un 30 centi), norādot maksājuma mērķī: „Nodrošinājuma maksa kustamās mantas (lietu kopības) izsolei”.

Informācija par izsolāmo kustamo matu, pieteikšanos izsolei, tās noteikumiem pieejama SIA “Smiltenes NKUP” mājas lapā internetā: smiltenesnkup.lv, sadaļā “Izsoles”.

Lūdzam sekot līdzi informācijai SIA “Smiltenes NKUP” mājaslapā smiltenesnkup.lv.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties ŠEIT.