Par komercuzskaites mēraparātiem

SIA “Smiltenes NKUP” atgādina, ka Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma 10. panta 1. daļas 1. punkts nosaka, ka ūdenssaimniecības pakalpojumu lietotājam ir pienākums nodrošināt komercuzskaites mēraparāta mezgla izbūvi komercuzskaites mēraparāta uzstādīšanai vai nomaiņai ( komercuzskaites mēraparāta mezgls — ūdenssaimniecības pakalpojumu lietotāja īpašumā vai valdījumā esoša ūdenssaimniecības sistēmas daļa (cauruļvadu, noslēgarmatūras un citu veidgabalu sistēma), kas paredzēta komercuzskaites mēraparāta uzstādīšanai un izbūvēta piederības robežā vai — normatīvajos aktos noteiktos gadījumos — ārpus piederības robežas).

Iepriekš minētā likuma Pārejas noteikumu 4. punkts nosaka, ka gadījumā, ja pakalpojumu lietotāja ūdenssaimniecības sistēmā nav izbūvēts komercuzskaites mēraparāta mezgls, pakalpojumu lietotājs nodrošina tā izbūvi komercuzskaites mēraparāta uzstādīšanai ne vēlāk kā četru gadu laikā pēc šā likuma spēkā stāšanās dienas.

Ūdenssaimniecības  pakalpojumu likums stājies spēkā 2016. gada 1. janvārī, līdz ar to  2020.gada 1. janvārī ir beidzies pārejas noteikumos noteiktais  termiņš un visos īpašumos jābūt izbūvētiem komercuzskaites mēraparāta mezgliem.

Jau 2018.gadā sūtījām vēstules, kurās lūdzām sasaukt dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku sapulces. Daudzās sapulcēs piedalījās mūsu uzņēmuma vadītājs ar skaidrojumu, ko un kāpēc vajag, bet joprojām no vairāku daudzdzīvokļu dzīvojamo māju iedzīvotāju kopības nav saņemta informācija par komercuzskaites mezgla izbūvi, kā arī nav saņemts iesniegums, ar kuru tiktu lūgta iepriekš minētā mezgla izbūve.

Prasība izbūvēt komercuzskaites mēraparāta mezglu vai nodrošināt, lai Smiltenes NKUP varētu uzstādīt komercuzskaites mēraparātu ir saistoša visiem pakalpojuma lietotājiem.

Vēršam Jūsu uzmanību uz to, ka gadījumā, ja no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas kopības neseko rīcība, kuru pieprasa Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma 10. panta 1. daļas 1. punkts, SIA “Smiltenes NKUP” drīkst rīkoties atbilstoši Ministru kabineta 2016. gada 22. marta noteikumu Nr. 174 “Noteikumi par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu un lietošanu” 12.3 punktam, kas nosaka, ka pakalpojumu sniedzējs (SIA “Smiltenes NKUP”) ir tiesīgs pārtraukt sniegt ūdenssaimniecības pakalpojumus (par to gan rakstiski brīdinot 10 dienas iepriekš).

Ja minētā prasība netiks izpildīta, SIA “Smiltenes NKUP” drīkst rīkoties atbilstoši Ūdenssaimniecības  pakalpojumu likuma 9.pantā noteiktajai kārtībai, t.i. izmantot savā rīcībā esošos finanšu līdzekļus komercuzskaites mēraparāta mezgla izbūvei, iekļaujot izdevumus pakalpojumu lietotāja rēķinā