Paziņojums par īres tiesību izsoles otro kārtu Daugavas ielā 7a

Foto: Pixabay.com

SIA “Smiltenes NKUP” informē, ka ar 2019. gada 1. aprīli tiek uzsākta pieteikšanās daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Daugavas ielā 7a, Smiltenē īres tiesību izsoles otrajai kārtai (B korpusam).

Reģistrēties izsolei var līdz 2019. gada 10. aprīlim pulksten 17.00 SIA “Smiltenes NKUP”, Pils ielā 3a, Smiltenē.

Lai klātienē interesentus iepazīstinātu ar īrei pieejamajiem dzīvokļiem, 2019. gada 8. aprīlī, plkst. 14.00, plkst. 16.00, plkst. 18.00 tiks organizētas publiskas dzīvokļu apskates – pretendentiem. Dzīvokļu apskatei nepieciešams iepriekš pieteikties un saskaņot apskates laiku, darba laikā pa tālruni: 26343318.

Informācija par īrei pieejamajiem dzīvokļiem, videomateriāliem, pieteikšanos īres tiesību izsolēm, to noteikumiem un īres līguma paraugs pieejams SIA “Smiltenes NKUP” mājas lapā internetā: smiltenesnkup.lv, sadaļā “Izsoles”.

Reģistrācijas maksa izsolei katram dzīvoklim ir – 20 EUR. Izsoles objekta nodrošinājums par piedalīšanos izsolē (atbilstoši dalībnieka izvēlētajam dzīvoklim), noteikts katram dzīvokļa veidam: vienistabas dzīvoklim – 40 EUR, divistabu dzīvoklim – 65 EUR, trīsistabu dzīvoklim – 80 EUR. Katras izsoles sākumcena būs 50 EUR, izsoles solis tiek noteikts 50 EUR. Dalībniekam, iegūstot personiskas tiesības īrēt dzīvokli, izsoles reģistrācijas maksa un izsoles objekta pirkuma maksa, atrēķinot iemaksāto izsoles objekta nodrošinājuma maksu, būs kā vienreizējs maksājums, kas netiks atgriezts. Dzīvokli ir aizliegts nodot apakšīrē/nomā.

Daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā kopā ir 24 dzīvokļi: 8 – vienistabas dzīvokļi 29,6-31,5 m2 platībā, 8 – divistabu dzīvokļi 45,6-46,2 m2 platībā, 8 – trīsistabu dzīvokļi 56,6-60,4 m2 platībā.

Īres maksa par kvadrātmetru būs 4,90 EUR mēnesī (īres maksā ir iekļauti arī mājas apsaimniekošanas izdevumi). Īrniekam papildus īres maksai ir jāmaksā komunālie maksājumi atbilstoši pakalpojumu sniedzēja izrakstītajiem rēķiniem (kas būs par: apkuri, elektrību, ūdensapgādi, kanalizāciju, atkritumiem).

Dzīvokļu īrniekus noteiks atklātā, nediskriminējošā dzīvokļu īres rezervācijas tiesību izsolē, atbilstoši 2019. gada 27. februāra pieņemtajam Smiltenes novada Domes lēmumam Nr. 190 (Sēdes protokols Nr.2., 25. §.):
par izsoles pretendentu var būt fiziska persona, kura ir Latvijas Republikas pilsonis, vai kurai ir piešķirts nepilsoņa statuss;

  • Pretendenta deklarētā dzīvesvieta ir Smiltenes novada administratīvā teritorija, vai Pretendents ir darba tiesiskajās attiecībās ar darba devēju, kura juridiskā adrese vai tā struktūrvienības darbības vieta ir Smiltenes novada administratīvā teritorija;
  • Pretendenta vai mājsaimniecības, kurā Pretendents dzīvo, kopējie gada neto ienākumi nepārsniedz 34 000 eiro.
  • par izsoles pretendentu nevar būt persona, kas kādā no izsoles organizatora iepriekš organizētajām īres tiesību rezervācijas izsolēm ir atzītas par izsoles uzvarētāju vai persona, kas ir noslēgusi īres līgumu ar SIA “Smiltenes NKUP” par cita SIA “Smiltenes NKUP” piederoša Daugavas 7a, Smiltenē dzīvokļa īri vai pretendentam ir spēkā esošs īres līgums par cita Smiltenes novada pašvaldības dzīvokļa īri vai kurai, ar tiesas nolēmumu ir pasludināts fiziskas personas maksātnespējas process un tas nav izbeigts likumā noteiktajā kārtībā.

Lūdzam sekot līdzi informācijai SIA “Smiltenes NKUP” mājaslapā smiltenesnkup.lv.