SIA “Smiltenes NKUP” interneta mājaslapas Privātuma politika

Privātuma politikas mērķis ir sniegt fiziskajai personai – datu subjektam – informāciju par personas datu apstrādes nolūku, apjomu, aizsardzību un apstrādes termiņu datu iegūšanas laikā un apstrādājot datu subjekta personas datus.

 1. Pārzinis un tā kontaktinformācija
  1. Personas datu apstrādes pārzinis ir SIA SIA “Smiltenes NKUP”, vienotās reģistrācijas Nr. 43903000435, juridiskā adrese Smiltenē, Pils ielā 3a, LV-4729.
  2. SIA “Smiltenes NKUP” kontaktinformācija ar personas datu apstrādi saistītajos jautājumos ir: smiltenesnkup@gmail.com. Izmantojot šo kontaktinformāciju vai, vēršoties SIA “Smiltenes NKUP” juridiskajā adresē, var uzdot jautājumu par personas datu apstrādi. Pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu var iesniegt saskaņā ar 10.3. punktu.
 2. Dokumenta piemērošanas sfēra
  1. Personas dati ir jebkāda informācija par identificētu vai identificējamu fizisku personu. Personas datu definīcijas, paskaidrojumi un datu kategorijas norādītas šeit (1. pielikums).
  2. Privātuma politiku piemēro privātuma un personas datu aizsardzības nodrošināšanai attiecībā uz:
   1. fiziskajām personām – klientiem un citiem pakalpojumu lietotājiem (tajā skaitā, potenciālajiem, bijušajiem un esošajiem), kā arī trešajām personām, kuras saistībā ar pakalpojumu sniegšanu fiziskai personai (klientam, lietotājam) saņem vai nodod SIA “Smiltenes NKUP” jebkādu informāciju (tajā skaitā, kontaktpersonas, maksātāji u.c.);
   2. SIA “Smiltenes NKUP” biroja un citu telpu apmeklētājiem, tajā skaitā tie, attiecībā uz kuriem tiek veikta videonovērošana;
   3. SIA “Smiltenes NKUP” uzturētās interneta mājaslapas apmeklētājiem (turpmāk – Klienti).
  3. SIA “Smiltenes NKUP” rūpējas par Klientu privātumu un personas datu aizsardzību, ievēro Klientu tiesības uz personas datu apstrādes likumību saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem – Fizisko personu datu aizsardzības likumu, Eiropas Parlamenta un padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulu 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (Regula) un citiem piemērojamajiem tiesību aktiem privātuma un datu apstrādes jomā.
  4. Privātuma politika ir attiecināma uz datu apstrādi neatkarīgi no tā, kādā formā un/vai vidē Klients sniedz personas datus (SIA “Smiltenes NKUP” interneta mājaslapā, papīra formātā vai telefoniski) un kādās uzņēmuma sistēmās vai papīra formā tie tiek apstrādāti.
  5. Attiecībā uz specifiskiem datu apstrādes veidiem (piemēram, sīkdatņu apstrādi u.c.), vidi, nolūkiem var tikt noteikti papildu, specifiski noteikumi, par ko Klients tiek informēts brīdī, kad viņš sniedz attiecīgus datus SIA “Smiltenes NKUP”.
 3. Personas datu apstrādes nolūki
  1. SIA “Smiltenes NKUP” apstrādā personas datus šādiem nolūkiem:
   1. Pakalpojumu sniegšanai:
    1. klienta identificēšanai;
    2. līguma sagatavošanai un noslēgšanai;
    3. pakalpojumu ierīkošanai un sniegšanai (līguma saistību izpildei);
    4. pakalpojumu darbības nodrošināšanai / uzturēšanai;
    5. garantijas saistību izpildei;
    6. pakalpojumu uzlabošanai, jaunu pakalpojumu attīstībai;
    7. pakalpojuma lietošanas veicināšanai;
    8. pakalpojumu reklamēšanai un izplatīšanai jeb komerciāliem nolūkiem;
    9. klientu apkalpošanai;
    10. iebildumu izskatīšanai un apstrādei;
    11. norēķinu administrēšanai;
    12. parādu atgūšanai un piedziņai;
    13. mājaslapas uzturēšanai un darbības uzlabošanai.
   2. Biznesa plānošanai un analītikai:
    1. statistikai un biznesa analīzei;
    2. plānošanai un uzskaitei;
    3. efektivitātes mērīšanai;
    4. datu kvalitātes nodrošināšanai;
    5. tirgus un sabiedriskā viedokļa pētījumu veikšanai;
    6. atskaišu sagatavošanai;
    7. klientu aptauju veikšanai;
    8. riska vadības aktivitāšu ietvaros.
   3. Informācijas sniegšanai valsts pārvaldes iestādēm un operatīvās darbības subjektiem ārējos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un apjomā.
   4. Citos specifiskos nolūkos, par kuriem Klients tiek informēts brīdī, kad viņš sniedz attiecīgus datu SIA “Smiltenes NKUP”.
 4. Personas datu apstrādes tiesiskais pamats
  1. SIA “Smiltenes NKUP” apstrādā Klienta personas datus, balstoties uz šādiem tiesiskajiem pamatiem:
   1. līguma noslēgšanai un izpildei – lai noslēgtu līgumu pēc Klienta pieteikuma un nodrošinātu tā izpildi;
   2. normatīvo aktu izpildei – lai izpildītu SIA “Smiltenes NKUP” saistošos ārējos normatīvajos aktos noteiktu pienākumu;
   3. saskaņā ar Klienta – datu subjekta piekrišanu;
   4. likumīgās (leģitīmās) interesēs – lai realizētu no SIA “Smiltenes NKUP” un Klienta starpā pastāvošajām saistībām vai noslēgtā līguma vai likuma izrietošas SIA “Smiltenes NKUP” leģitīmās (likumīgās) intereses.
 5. SIA “Smiltenes NKUP” leģitīmās (likumīgās) intereses.
  1. SIA “Smiltenes NKUP” likumīgās (leģitīmās) intereses ir:
   1. veikt komercdarbību;
   2. sniegt namu apsaimniekošanas ,ūdensapgādes un kanalizācijas nodrošināšanas pakalpojumus;
   3. pārbaudīt Klienta identitāti pirms līguma noslēgšanas;
   4. nodrošināt līguma saistību izpildi;
   5. novērst nepamatotus finansiālus riskus savai komercdarbībai (t.sk., veikt kredītriska novērtējumu pirms pakalpojumu pārdošanas un līguma izpildes laikā);
   6. saglabāt Klientu pieteikumus un iesniegumus par pakalpojumu sniegšanu, citus pieteikumus un iesniegumus, piezīmes par tiem, t.sk., kas veikti mutiski, zvanot, un interneta mājas lapā;
   7. analizēt SIA “Smiltenes NKUP” mājaslapas lietojumu un darbību, izstrādāt un ieviest tās uzlabojumus;
   8. administrēt Klienta kontu SIA “Smiltenes NKUP” mājaslapā, Personīgajā Kabinetā;
   9. segmentēt klientu datu bāzi pakalpojumu efektīvākai nodrošināšanai;
   10. izstrādāt un attīstīt pakalpojumus;
   11. Informēt Klientus par pakalpojumiem, nosūtot komerciālus paziņojumus;
   12. nosūtīt citus ziņojumus par līguma izpildes gaitu un līguma izpildei būtiskiem notikumiem, kā arī veikt Klientu aptaujas par pakalpojumiem un to lietošanas pieredzi;
   13. nodrošināt namu apsaimniekošanas ,ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu uzturēšanu un attīstību;
   14. uzturēt un attīstīt namu apsaimniekošanas ,ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu tīklu;
   15. uzraudzīt namu apsaimniekošanas ,ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu tīkla darbību, lai konstatētu tehniskas problēmas, kā arī prettiesiskas darbības un tās novērstu;
   16. novērst krāpniecību;
   17. nodrošināt pārvaldību, finanšu un biznesa uzskaiti un analītiku;
   18. nodrošināt efektīvus uzņēmuma pārvaldības procesus;
   19. nodrošināt pakalpojumu sniegšanas un piegādes efektivitāti;
   20. nodrošināt un uzlabot pakalpojumu kvalitāti;
   21. administrēt maksājumus;
   22. administrēt neveiktus maksājumus;
   23. vērsties valsts pārvaldes un operatīvās darbības iestādēs un tiesā savu tiesisko interešu aizsardzībai;
   24. informēt sabiedrību par savu darbību.
 6. Personas datu apstrāde
  1. SIA “Smiltenes NKUP” apstrādā Klienta datus, izmantojot mūsdienu tehnoloģiju iespējas, ņemot vērā pastāvošos privātuma riskus un SIA “Smiltenes NKUP” saprātīgi pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus.
  2. SIA “Smiltenes NKUP” attiecībā uz Klientu var veikt automatizētu lēmumu pieņemšanu. Klients par šādām SIA “Smiltenes NKUP” darbībām tiek informēts atsevišķi saskaņā ar normatīvajiem aktiem. Klients var iebilst automatizētu lēmumu pieņemšanai saskaņā ar tiesību aktiem, tomēr apzinoties, ka atsevišķos gadījumos tas var ierobežot Klienta tiesības izmantot atsevišķas viņam potenciāli pieejamās iespējas (piemēram, saņemt komerciālus piedāvājumus).
  3. Automatizētu lēmumu pieņemšana, kas Klientam rada tiesiskās sekas (piemēram, Klienta pieteikuma apstiprināšana vai noraidīšana), var tikt veikta tikai līguma starp SIA “Smiltenes NKUP” un Klientu noslēgšanas vai izpildes gaitā, vai pamatojoties uz Klienta nepārprotamu piekrišanu.
  4. Ar Klientu noslēgtā līguma saistību izpildes kvalitatīvai un operatīvai nodrošināšanai SIA “Smiltenes NKUP” var pilnvarot savus sadarbības partnerus veikt atsevišķas pakalpojumu sniegšanas darbības, kā piemēram, pakalpojumu ierīkošanas darbu veikšanu, rēķinu izsūtīšanu un tamlīdzīgi. Ja izpildot šos uzdevumus, SIA “Smiltenes NKUP” vai sadarbības partneri apstrādā SIA “Smiltenes NKUP” rīcībā esošos Klienta personas datus, attiecīgie SIA “Smiltenes NKUP” sadarbības partneri ir uzskatāmi par SIA “Smiltenes NKUP” datu apstrādes operatoriem (apstrādātājiem) un SIA “Smiltenes NKUP” ir tiesības nodot SIA “Smiltenes NKUP” sadarbības partneriem šo darbību veikšanai vajadzīgos Klienta personas datus tādā apmērā, kā tas nepieciešams šo darbību veikšanai.
  5. SIA “Smiltenes NKUP” sadarbības partneri (personas datu apstrādātāja statusā) nodrošinās personas datu apstrādes un aizsardzības prasību izpildi saskaņā ar SIA “Smiltenes NKUP” prasībām un tiesību aktiem, un neizmantos personas datus citos nolūkos, kā tikai ar Klientu noslēgtā līguma saistību izpildei SIA “Smiltenes NKUP” uzdevumā.
 7. Personas datu aizsardzība
  1. SIA “Smiltenes NKUP” aizsargā Klienta datus, izmantojot mūsdienu tehnoloģiju iespējas, ņemot vērā pastāvošos privātuma riskus un SIA “Smiltenes NKUP” saprātīgi pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus, tajā skaitā izmantojot šādus drošības pasākumus:
   1. Datu šifrēšanu, pārraidot datus (SSL šifrēšana);
   2. Ugunsmūri;
   3. Ielaušanās aizsardzības un atklāšanas programmas;
   4. Citus aizsardzības pasākumus atbilstoši aktuālajām tehnikas attīstības iespējām.
 8. Personas datu saņēmēju kategorijas
  1. SIA “Smiltenes NKUP” neizpauž trešajām personām Klienta personas datus vai jebkādu pakalpojumu sniegšanas un līguma darbības laikā iegūtu informāciju, tajā skaitā, informāciju par saņemtajiem elektronisko sakaru, satura vai citiem pakalpojumiem, izņemot:
  2. ja attiecīgajai trešajai personai dati jānodod noslēgtā līguma ietvaros, lai veiktu kādu līguma izpildei nepieciešamu vai ar likumu deleģētu funkciju (piemēram, bankai norēķinu ietvaros vai nodrošinātu pakalpojumu, piemēram, namu apsaimniekošanas nodrošināšanas ietvaros, SIA “Smiltenes NKUP” veic datu apmaiņu ar siltuma piegādes operatoru, par ko Klients tiek informēts attiecīgā pakalpojuma līgumā);
  3. saskaņā ar Klienta skaidru un nepārprotamu piekrišanu;
  4. ārējos normatīvajos aktos paredzētajām personām pēc viņu pamatota pieprasījuma, ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apjomā;
  5. ārējos normatīvajos aktos noteiktos gadījumos SIA “Smiltenes NKUP” likumīgo interešu aizsardzībai, piemēram, vēršoties tiesā vai citās valsts institūcijās pret personu, kura ir aizskārusi šīs SIA “Smiltenes NKUP” likumīgās intereses.
 9. Personas datu glabāšanas ilgums
  1. SIA “Smiltenes NKUP” glabā un apstrādā Klienta personas datus, kamēr pastāv vismaz viens no šiem kritērijiem:
   1. tikai tik ilgi, kamēr ir spēkā ar Klientu noslēgtais līgums;
   2. kamēr ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā SIA “Smiltenes NKUP” vai Klients var realizēt savas leģitīmās intereses (piemēram, iesniegt iebildumus vai celt vai vest prasību tiesā);
   3. kamēr kādai no pusēm pastāv juridisks pienākums datus glabāt;
   4. kamēr ir spēkā Klienta piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei, ja nepastāv cits datu apstrādes likumīgs pamats.
  2. Pēc tam, kad 9.1. punktā minētie apstākļi izbeidzas, Klienta personas dati tiek dzēsti.
 10. Piekļuve personas datiem un citas Klienta tiesības
  1. Klientam ir tiesības saņemt normatīvajos aktos noteikto informāciju saistībā ar viņa datu apstrādi. Lielākā daļa Klienta informācijas jau ir ievietota pašapkalpošanās portālā Personīgais Kabinets, kur Klients var pārliecināties par savu datu pareizumu.
  2. Klientam saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir arī tiesības pieprasīt SIA “Smiltenes NKUP” piekļuvi saviem personas datiem, kā arī pieprasīt SIA “Smiltenes NKUP” veikt to papildināšanu, labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu attiecībā uz Klientu, vai tiesības iebilst pret apstrādi (tajā skaitā pret personas datu apstrādi, kas veikta pamatojoties uz SIA “Smiltenes NKUP” likumīgajām (leģitīmajām) interesēm), kā arī tiesības uz datu pārnesamību. Šīs tiesības īstenojamas, ciktāl datu apstrāde neizriet no SIA “Smiltenes NKUP” pienākumiem, kas tam ir uzlikti ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, un kuri tiek veikti sabiedrības interesēs.
  3. Klients var iesniegt pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu:
   1. rakstveida formā klātienē SIA “Smiltenes NKUP” birojā, uzrādot personu apliecinošu dokumentu;
   2. elektroniskā pasta veidā, parakstot ar drošu elektronisko parakstu.
  4. Saņemot Klienta pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu, SIA “Smiltenes NKUP” pārliecinās par Klienta identitāti, izvērtē pieprasījumu un izpilda to saskaņā ar normatīvajiem aktiem.
  5. SIA “Smiltenes NKUP” atbildi Klientam nosūta pa pastu uz viņa norādīto kontaktadresi ierakstītā vēstulē, pēc iespējas ņemot vērā Klienta norādīto atbildes saņemšanas veidu.
  6. SIA “Smiltenes NKUP” nodrošina datu apstrādes un aizsardzības prasību izpildi saskaņā ar normatīvajiem aktiem un Klienta iebildumu gadījumā veic lietderīgās darbības, lai iebildumu atrisinātu. Tomēr, ja tas neizdodas, Klientam ir tiesības vērsties uzraudzības iestādē – Datu valsts inspekcijā.
 11. Klienta piekrišana datu apstrādei un tiesības to atsaukt
  1. Klients piekrišanu personas datu apstrādei, kuras tiesiskais pamats ir piekrišana (piemēram, pakalpojumu lietošanas paradumu datu analīze u.c.), var dot SIA “Smiltenes NKUP” pakalpojumu pieteikšanas formās, SIA “Smiltenes NKUP” mājaslapā vai klātienē SIA “Smiltenes NKUP” birojā.
  2. Personas datu kategoriju saraksts par datiem, kas var tikt apstrādāti saskaņā ar klienta piekrišanu un citiem tiesiskajiem pamatiem, ir pieejams šeit (1. pielikums).
  3. Klientam ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt datu apstrādei doto piekrišanu tādā pat veidā, kādā tā dota, tas ir – SIA “Smiltenes NKUP” pakalpojumu pieteikšanas formās, SIA “Smiltenes NKUP” mājaslapā vai klātienē SIA “Smiltenes NKUP” birojā, un tādā gadījumā turpmāka datu apstrāde, kas balstīta uz iepriekš doto piekrišanu konkrētajam nolūkam turpmāk netiks veikta.
  4. Piekrišanas atsaukums neietekmē datu apstrādes, kuras veiktas tajā laikā, kad Klienta piekrišana bija spēkā.
  5. Atsaucot piekrišanu, nevar tikt pārtraukta datu apstrāde, kuru veic, pamatojoties uz citiem tiesiskajiem pamatiem.
 12. Saziņa ar Klientu
  1. SIA “Smiltenes NKUP” veic saziņu ar Klientu, izmantojot Klienta norādīto kontaktinformāciju (telefona numuru, e-pasta adresi, pasta adresi, pašapkalpošanās portālā Personīgais Kabinets.
  2. Saziņu par pakalpojumu līgumsaistību izpildi SIA “Smiltenes NKUP” veic uz noslēgtā līguma pamata (piemēram, pakalpojumu piegādes vai bojājumu novēršanas laiku saskaņošana, informācija par rēķiniem, par plānotiem darbiem, pakalpojumu pārtraukumiem, izmaiņām pakalpojumos u.c.).
 13. Komerciāli paziņojumi
  1. Saziņu par komerciāliem paziņojumiem par SIA “Smiltenes NKUP” un/vai trešo pušu pakalpojumiem un citiem ar tiešu nolīgto pakalpojumu nodrošināšanu nesaistītiem paziņojumiem (piemēram, klientu aptaujas) SIA “Smiltenes NKUP” veic saskaņā ar ārējos normatīvajos aktos noteikto vai saskaņā ar Klienta piekrišanu.
  2. Klients piekrišanu SIA “Smiltenes NKUP” un/vai tā sadarbības partneru komerciālu paziņojumu saņemšanai var dot SIA “Smiltenes NKUP” pakalpojumu pieteikšanas formās, SIA “Smiltenes NKUP” mājaslapā (piemēram, jaunumu saņemšanas pierakstīšanās formas).
  3. Klienta dotā piekrišana komerciālu paziņojumu saņemšanai ir spēkā līdz tās atsaukumam (arī pēc pakalpojumu līguma izbeigšanās). Klients jebkurā laikā var atteikties no turpmākas komerciālo paziņojumu saņemšanas kādā no šādiem veidiem:
  4. nosūtot e-pastu uz adresi smiltenesnkup@gmail.com;
  5. klātienē SIA “Smiltenes NKUP” birojā;
  6. izmantojot komerciālajā paziņojumā paredzēto automatizēto iespēju atteikties no turpmāku paziņojumu saņemšanas, noklikšķinot uz atteikšanās norādes attiecīgā komerciālā paziņojuma (e-pasta) beigās.
  7. SIA “Smiltenes NKUP” pārtrauc komerciālo paziņojumu sūtīšanu, tiklīdz tiek apstrādāts Klienta pieprasījums. Pieprasījuma apstrāde ir atkarīga no tehnoloģiskām iespējām, kas var būt līdz trijām diennaktīm (neskaitot svētku dienas un brīvdienas).
  8. Izsakot savu viedokli aptaujās un atstājot savu kontaktinformāciju (e-pastu, tālruni), Klients piekrīt, ka SIA “Smiltenes NKUP” var ar viņu sazināties, izmantojot sniegto kontaktinformāciju sakarā ar Klienta sniegto novērtējumu.
 14. Mājaslapu apmeklējumi un sīkdatņu apstrāde
  1. SIA “Smiltenes NKUP” mājaslapas var izmantot sīkdatnes. Sīkdatņu apstrādes noteikumi pievienoti pielikumā un pieejami šeit (2. pielikums).
  2. SIA “Smiltenes NKUP” mājaslapās var tikt ievietotas saites uz trešo personu interneta mājaslapām, kurām ir savi lietošanas un personas datu aizsardzības noteikumi, par ko SIA “Smiltenes NKUP” nenes atbildību.
 15. Citi noteikumi
  1. SIA “Smiltenes NKUP” ir tiesības veikt papildinājumus Privātuma politikā, padarot pieejamu Klientam tā aktuālo versiju, ievietojot to SIA “Smiltenes NKUP” mājaslapā.
  2. SIA “Smiltenes NKUP” saglabā Privātuma politikas iepriekšējās redakcijas un tās ir pieejamas SIA “Smiltenes NKUP” mājaslapā.