Iesniegums par Tehnisko noteikumu ar pieslēguma shēmu izstrādi komercuzskaites mēraparāta mezgla ierīkošanai