Apsekojot ūdensvada un kanalizācijas tīklus, esam konstatējuši gadījumus, kad nekustamie īpašumi ir patvaļīgi pievienoti centralizētajai ūdensapgādes un/vai notekūdeņu kanalizācijas sistēmai, nenoslēdzot ar mums līgumu par pakalpojumu lietošanu.

Realizējot Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētos projektus, pēdējos gados daudzviet pilsētā un pagastos izbūvētas jaunas centralizētā ūdensapgādes un notekūdeņu kanalizācijas sistēmas ar atzariem līdz nekustamo īpašumu (zemes gabalu) robežai. Lai legāli pieslēgtos šiem atzariem un saņemtu ūdensapgādes un/vai kanalizācijas pakalpojumus, objektu īpašniekiem nepieciešams sakārtot tehnisko dokumentāciju (izņemt tehniskos noteikumus) un noslēgt līgumu ar SIA Smiltenes NKUP, taču daudzi pieslēgumus ir veikuši patvaļīgi un izmanto pakalpojumus, par tiem nemaksājot.

Pašlaik “Smiltenes NKUP” pārbauda ūdensapgādes un notekūdeņu kanalizācijas sistēmas pieslēgumus Smiltenē, bet jau tuvākajā laikā līdzīgas plānveida pārbaudes gaidāmas arī pagastos.

Neatkarīgi no tā, kuros gados veikts pieslēgums, aicinām to legalizēt un noslēgt līgumu ar uzņēmumu. Ja nekas netiks darīts, lai risinātu radušos situāciju, galarezultāts var būt ūdensapgādes un/vai kanalizācijas atvienošana, kā arī kompensācijas aprēķina piedzīšana tiesvedības ceļā. Pamatojoties uz MK nr.174 Noteikumu Par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu un lietošanu 53.-55.punktiem – kārtībai, kādā aprēķina kompensāciju par ūdenssaimniecības pakalpojumu lietošanas pārkāpšanu, ūdens, kas netiek uzskaitīts tā lietotājam, izmaksās ļoti dārgi. Pie minimālā caurules diametra, var nākties maksāt EUR 1300 mēnesī tikai par ūdeni, bet, ja nelikumīgi tiek lietots gan ūdens, gan kanalizācija, tad sākot pat no EUR 3000 mēnesī.

SIA “Smiltenes NKUP” aicina  līdz šī gada beigām šo pakalpojumu izmantotājus brīvprātīgi pieteikties un noslēgt līgumus ar mums, lai izvairītos no dažādām nepatīkamām sankcijām, tostarp ūdensapgādes un/vai kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas pārtraukšanu.

Paldies tiem, kas to jau ir veikuši!